โครงการวัดผลประเมินผล

โครงการวัดผลและประเมินผล

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  รหัส  2000-1401  ทฤษฏี-ปฏิบัติ  3 คาบ  2 หน่วยกิต

ผู้สอน  นางวรรณี   ตันติชัยยกุล     แผนกวิชา สามัญ

 

ครั้งที่

สัปดาห์ที่

เนื้อหาการวัดผล

คะแนน

วิธีการวัดผล

หมายเหตุ

1

4

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

10

สอบ

 

2

7

การรักษาดุลยภาพของร่างกาย  พืช และสัตว์

10

สอบ

 

3

8

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะ

โลกร้อน

10

รายงาน

 

4

9

สัญลักษณ์ของธาตุ

10

สอบ

 

5

12

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ 

20

สอบ

 

6

14

พันธะเคมี

10

สอบ

 

7

15

โครงงานวิทยาศาสตร์

20

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

8

ตลอดภาค

แบบฝึกหัด

10

ส่งแบบฝึกหัด

 

                                                                     รวม

100   คะแนน

                                                    

                                              รวมคะแนนระหว่างภาค  100  2   =   50    คะแนน

                                              สอบปลายภาค                                        30   คะแนน

                                              คุณธรรม  จริยธรรม                                20    คะแนน

                                                         รวมทั้งหมด                                 100    คะแนน