การวัดผลประเมินผล

แผนปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
วิชา......คณิตศาสตร์ 2.......รหัส...3000 - 1521..........
ทฤษฏี.......3.......คาบ ปฏิบัติ.......-........คาบ หน่วยกิต.......3......หน่วยกิต

ครั้งที่ เนื้อหาการวัดผล คะแนน วิธีวัดผล หมายเหตุ
1

เมตริกซ์,ดีเทอร์มิแนนท์

20 อัตนัย
2

เส้นตรง ,ภาคตัดกรวย

20 ปรนัย,อัตนัย  
3 ..ทวินาม,ฟังก์ชั่นตรรกยะ 20 อัตนัย  
4 ฟังก์ชั่นเอ็กซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชั่นลอการิทึม 20  

ปรนัย

 
 
5 งานที่มอบหมาย 10 สังเกต  
6 คุณธรรม 10 สังเกต  
  รวม 100