รุ่น20 ปีการศึกษา 2548

รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวส. ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมฯ ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล                

ที่อยู่

1

นายการันต์

เผ่าสามมุข

 

2

นายเกียรติศักดิ์

กุ่มประสิทธิ์

 

3

นายจตุรงค์

สุขเกษม

 

4

นายจุลภพ

นกงาม

 

5

นายเจษฎา

ชื่นสมบูรณ์

 

6

นายฉัตรชัย

มงคลปัญญาวุธ

 

7

นายชวลิต

ประทุมเมศร

 

8

นายสุระเศรษฐ์

ณัฐประเสริฐ

 

9

นายณัฐพงษ์

จันทร์ผุย

 

10

นายทวีศักดิ์

แสวงหาทรัพย์

 

11

นายธนวัฒน์

จำปา

 

12

นายธวัช

แก้วนามเมือง

 

13

นายนัทธี

เจียมอนุกูลกิจ

 

14

นายบัณฑิต

เกสร

 

15

นายประศักดิ์

สุวรรณวงษ์

 

16

นายปวีณา

แวววงศ์

 

17

นายปิยพงษ์

มีเรือง

 

18

น.ส.ผกากรอง

เรื่องฤทธิ์

 

19

นายพิชัย

เล็กเจริญ

 

20

นายภานุพงษ์

ลาภิเศษพันธุ์

 

21

นายมนูศักดิ์

มาทอง

 

22

นายรชต

ทิพยุทธ

 

23

นายวชิรศักดิ์

ปานะกูล

 

24

นายวัชระ

วิชาจารย์

 

25

นายวิโรจน์

สังข์เงิน

 

26

นายรุจิภาส

ปานทอง

 

27

นายศุภชัย

แซ้โง้ว

 

28

น.ส.สุกัญญา

คำกริยา

 

29

น.ส.สุนทรี

ยมหา

 

30

นายอติวรรต

ไชยทอง

 

31

นายอภิศักดิ์

ประสุวรรณ

 

32

นายอัศวิน

เจนจัดทรัพย์

 

33

นายภูมิรพี

รองพล

 

34

นายเอนก

ปกป้อง