รุ่น19 ปีการศึกษา 2547

รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวส. ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมฯลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

1

นายกลม

เนียมถนอม

 

2

นายชวลิต

ลีละทีป

 

3

นายทวีศักดิ์

โหนแหยม

 

4

นายธนปกรณ์

ตั้งมานะ

 

5

นางสาวนิตยา

สลับแก้ว

 

6

นายบรรเจิด

ทองสีจัด

 

7

นายปริญญา

ศรีกันหา

 

8

นายปฏิกาน

ตันวรกุล

 

9

นายประทีป

ศรีมงคล

 

10

นายพรศักดิ์

สมทรง

 

11

นางสาวสุลักษณ์

ไพบูลย์

 

12

นายพิพัฒน์

ขมินทกูล

 

13

นายมานพ

ราชวงษ์

 

14

นางสาวเยาวเรศ

วราชุน

 

15

นายรักพงศ์

นึกสม

 

16

นายวัฒนพล

วารีชล

 

17

นายวันเฉลิม

พรมแจ้ง

 

18

นายศุภชัย

เจ๊ะม่ะ

 

19

นายสายชล

โฉสูงเนิน

 

20

นางสาวสายพิณ

กมูลคร

 

21

นายสุวรรณ

จันทร์เลิศ

 

22

นายโสภณ

ศรีทองรุ้ง

 

23

นายโสฬส

แพทยานนท์

 

24

นายอธิพงศ์

หงษ์ทอง

 

25

นายอนิรุจน์

เอี่ยมทรัพย์

 

26

นายอาทิตย์

เกตุแก้ว

 

27

นางสาวอารยา

สุขเกษม

 
รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวส. ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมฯ ม.6ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

28

นายกรวิก

คำพิทักษ์

 

29

นายจักร์กริช

ศิลมงคล

 

30

นายณรงค์

วงศ์เจียก

 

31

นางสาวตะวัน

เกลียวทอง

 

32

นายนสมัคร

วิเชียนศรี

 

33

นายบรรพต

ปฎิบัติ

 

34

นายประพัสสร

ไพพินิจ

 

35

นายพงษ์ศิลป์

ถนอนจิตร

 

36

นายพิสิฐ

วงศ์นาป่า

 

37

นายภัคพงษ์

น้อยเหลี่ยม

 

38

นายมารุต

หลายลักษณะดี

 

39

นายอธิบพงศ์

อินทร์กอ