รุ่น18 ปีการศึกษา 2546

รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวส. ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมฯลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

1

นายกฤษดากร

กำชัยพัฒนา

 

2

นายกิตติคุณ

ดวนใหญ่

 

3

นายโกวิท

สังข์เสียงสูง

 

4

นายจิระวัฒน์

ทองลอง

 

5

นายชาญณรงค์

เจริญพืช

 

6

นายดนัย

เดชอำไพ

 

7

นายทวีศักดิ์

นุสติ

 

8

นายทองฉัตร

วงษ์สว่าง

 

9

นายนฤนาท

จันทร์เรื่อง

 

10

นายปกรณ์

อริยวณิชย์

 

11

นายปริญญ์

ศรีอุราม

 

12

นางสาวปาลิตา

ปราบรัตน์

 

13

นายพงศกร

บุญโยประการ

 

14

นายพงษ์นรินทร์

จ๋ายเจริญ

 

15

นายพงษ์ศักดิ์

แดงตุ้ย

 

16

นายพานันท์

สาครพานิช

 

17

นายพิเชษฐ

แซ่เล้า

 

18

นายพิทินันท์

ทองอินทร์

 

19

นายพิษณุ

เชาว์วิจิตร

 

20

นายวีระ

ตั้งจิตสุทธิสาร

 

21

นายศุภชัย

ติ่งแตง

 

22

นายสมพล

บุตรรอด

 

23

นายคิรินทร์

โคราช

 

24

นายสุเชาว์

เจตนาดี

 

25

นายสุรศักดิ์

สุขเกิด

 

26

นายสุริยา

ศาสตร์นิพนธ์

 

27

นายเหรียญ

โลมาศ

 

28

นายอดิศักดิ์

จันทร์ประเสริฐ

 

29

นายอนุพันธ์

ธรรมวรารมณ์

 

30

นายอาทิตย์

สิทธิกรรม

 
รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวส. ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมฯ ม.6ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

31

นายนัฐวุฒิ

วงษ์สุวรรณ

 

32

นายทวิชงค์

สมัตถภาพงศ์

 

33

นายธนวัฒน์

ม่วงงาม

 

34

นายธรมมนูญ

คงมีทรัพย์

 

35

นายธวัชชัย

วัฒนา

 

36

นายนิยม

จารุไพโรจน์

 

37

นายนิสิทธิ์

บำรุงชีพ

 

38

นางสาวเบ็ญจมาศ

ต่ายคำ

 

39

นายพงษรินทร์

กอศรีสมบูรณ์

 

40

นายธีรยุทธ

พุ่มพวง

 

41

นายรัฐพล

ซิ้มเจริญ

 

42

นายวิธาน

สีเสม

 

43

นายวีนัส

ใจศรี

 

44

นายสุทิพย์

อินสว่าง

 

45

นายสุริยน

ยวดยิ่ง

 

46

นายอนุสรณ์

สวัสดี

 

47

นายอรรถพล

ปานแดง

 

48

นายอรรถสิทธ์

สนุกสนาน

 

49

นายอิสระ

อุบาลี

 

50

นายวิพัฒน์

พูลหิรัญ

 

51

นายอุดมศักดิ์

สันติรุ่งเรืองกิจ