รุ่น17 ปีการศึกษา 2545

รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวส. ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมฯ 


ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล               

ที่อยู่

1

นางสาวกฤษณา

ขมิ้นทอง

 

2

นายกิตติพงษ์

ประดับคำ

 

3

นายคมสรรค์

ชาตั๊วะ

 

4

นายณรงค์

พรรณนา

 

5

นายดนุสรณ์

กลีบแก้ว

 

6

นายปะพฤษ

เจริญรัตน์

 

7

นายพงษธร

นิรันต์พานิช

 

8

นายปุณยพล

แสงดาว

 

9

นายภัทรชัย

ภูรยานันท์

 

10

นายวรรธนะ

แจ่มใส

 

11

นายอภิวัฒน์

อำนาจช่วย

 

12

นายอาทิตย์

กุ่ยสุวรรณ

 

13

นายเอกชัย

บุญยรัตน์

 

14

นายอราพล

เพิ่มผล

 

15

นายวิชานนท์

ชัยมาตย์

 
รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวส. ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมฯ ม.6


ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล                    

ที่อยู่

16

นายกิติพงศ์

ฤทธานันท์

 

17

นางสาวจริยาวดี

เสงี่ยมวงค์

 

18

นายชลอ

บุญปลื้ม

 

19

นายชัยณรงค์

สุวรรณวร

 

20

นายดาวรุ่ง

ศรีมงคล

 

21

นางสาวนิศาชล

นาคะเต

 

22

นายบุญโฮม

สายหยุด

 

23

นายปฏิญญา

แข็งแรง

 

24

นายปรีชา

ทับศรี

 

25

นายปิยะรัตน์

เจริญสุข

 

26

นายรณรงค์

บุญปัญญา

 

27

นางสาวรัชนีวรรณ

รัตนาธรรม

 

28

นางสาววันวิสาข์

ม่วงมณี

 

29

นายสันทัด

พรตเจริญ

 

30

นายโสศิรัตน์

ศิริสถิตย์

 

31

นายประทาน

บานเย็น

 

32

นายอำนาจ

รอดสุวรรณน้อย

 

33

นายอานนท์

ดอกจำปา

 

34

นางสาวพนิดา

ป่งกวาน

 

35

นายภูรีรัฐ

เตียววิวัฒน์

 

36

นายสมชาย

งามประเสริฐ

 

37

นายอนุชา

สดรัมย์