รุ่น16 ปีการศึกษา 2544

รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวส. ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมฯ 

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล               

ที่อยู่

1

นายจักรกฤษณ์    ชาวทะเล

 

2

นายจิตรติ          รุจิผดุงกุล

 

3

นายจิระวัธน์       พุ่มสวัสดิ์

 

4

นายโชคชัย        บุญมาฉาย

 

5

นายโชคอนันต์    พรหมเดช

 

6

นายต่อโชค        วิเชียร

 

7

นายทนง           หวานล้ำ

 

8

นายธเนศ          เพชรน้ำทอง

 

9

นายนที            คำประสิทธ์

 

10

นายนพดล         สุขมา

 

11

นายนรายุทธ์      ช่างทำ

 

12

นางสาวนัยนา     สุทธิพิชัย

 

13

นายนิทัศน์        ปุญศิริ

 

14

นายประจักษ์      โชติช่วง

 

15

นายพีรเดช        วิจิตรรัตนะ

 

16

นายภราดร         เจนดง

 

17

นายวัชรพล        หนาแน่น

 

18

นางสาววิกานดา   มงคลตระกูล

 

19

นายวิชาญ         ทุ่งทองโรจนะ

 

20

นายสมพร         บุญก่อ

 

21

นายสาระศักดิ์     บุญหงษ์

66 ม.1 ต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง ระยอง

22

นายองอาจ        พรหมรินทร์

 

23

นายอธิพงษ์       และเลิศผล

 

24

นายอนุสรณ์      งามประเสริฐ

112/1 ม.3 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี

25

นายอัศนัย        พุทธตรัส

 

26

นายอานนท์      โง้วสกุล

 


รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวส. ช่างเครื่องมือวัดปละควบคุม ม.6 


ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

27

นางสาวกัลยาณี   กลิ่นดี

 

28

นายเกศชาติ       จำรัสเนตร

 

29

นายจักรวาล        แก้มแกมสุวรรณ

 

30

นายจีรศักดิ์         บุญแต้ม

 

31

นายชโลม          ธรรมนิติพงศ์

 

32

นายชาญ           มนยฤทธิ์

 

33

นายณรงค์          ขุนจิตภักดี

 

34

นายทรงพล        ปรีเจริญ

 

35

นางสาวทิพวรรณ  หนุนดี

 

36

นายธนพล         พงษ์วัน

 

37

นายธาตรี           เอี่ยมสุวรรณ

 

38

นางสาวนฤดี       ภูธราพันธ์

 

39

นายปรีชา           พิมทน

 

40

นางสาวปิยะรัตน์   บุญอาจ

 

41

นางสาวพัชรี        ลีนา

 

42

นายมรกต           ศรีบุญช่วย

 

43

นายวรพหล         สังข์สะนา

 

44

นายวันเฉลิม        ฉุยฉาย

 

45

นายวุฒิพงษ์        พลลา

 

46

นางสาวศริญญา    ผาสุก

 

47

นายสถิตย์          พ่วงพูล

 

48

นายสาธิต           พนมศรีสกุล

 

49

นายสามารถ        คชาบาล

 

50

นางสาววรรณนิภา  จูมกุมาร

 

51

นางสาวสุกัญญา    มานพ

111/5 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี

52

นายสุเทพ           ปรากฏรัตน์

 

53

นางสาวสุพัชรา     สินธุประเสริ

 

54

นายสุรจิตร์          คชรินทร์

 

55

นายสุวัฒน์          ทองโต

 

56

นายอนุรักษ์         สวนดอกไม้

 

57

นายอภิศักดิ์         สุวรรณโชติ