รุ่น15 ปีการศึกษา 2543

รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวส. สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัดและควบคุมฯ


ลำดับที่
 

            ชื่อ   -    นามสกุล                                       

ที่อยู่ 

1

นายไกรสร

เขียววิเชียร

2

นางสาวจีระวดี

มารีพิทักษ์

3

นายชลนที

ผาชะลา

4

นายชัชวาลย์

ไชโย

5

นายชัชวาลย์

ยีบากา

6

นายชาญวิทย์

เรืองจันทร์

7

นายณปกร

คล้ายมี

8

นายณัฐ

ผลดี

9

นายทรงพล

มงคลจีรวัฒน์

10

นายนนทรีย์

คำบัว

11

นายนพพล

สุวรรณชีพ

12

นายนิติกร

กลิ่นสุคนธ์

13

นายปิยะ

ชมฝาสาท

14

นางสาวมาลี

รุ่งรัตน์โยธิน

15

นางสาวรัชนก

แก้วไชยเนียม

16

นางสาววรรณทณี

ศรีผึ้งทอง

17

นายวรวิทย์

ศิลาอาสน์

18

นายวิทยา

วารีชล

19

นางสาวศิริวรรณ

วงศ์ภู่ดี

20

นางสาวศุภานันท์

หิรัญรัตน์

21

นายสัญชัย

กุลศิริ

22

นายสิทธิเดช

พรเจริญ

23

นายสินทรรัตน์

รุ่งบุญคง

24

นายเสกสันต์

แย้มบู่

25

นายอนุทัศน์

ศรีสวัสดิ์

26

นายอรรถวุฒิ

บุ้งเที่ยง

27

นายอาวุธ

จำเนียรสวัสดิ์

28

นายเอกพล

ปิ่นอินทร์

29

นายพรชัย

จรัสโรจนังกูร

30

นางสาวกนิษฐา

ศิริรื่น

31

นายเกรียงไกร

จันทร์อ่อน

32

นายเจษฎา

จารุศะศิ

33

นายทัต

ซุ่นฮวด

34

นางสาวทิพย์วรรณ

ภักตร์วิลัย

35

นางสาวภาวิณี

อินทสอน

36

นายมงคลฉัตร

สลักจอง

37

นายเมธา

ไม้งาม

38

นางสาววรรณวิสา

รอดเผือก

39

นายศักดิ์ชัย

ราชนู

40

นายสมยศ

ปานเหลือง

41

นายอนุวัฒน์

โดดสู้


รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวส. สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัดฯ ม.6

42

นายจีระศักดิ์

วงศ์ษา

43

นายชัยสิทธิ์

ทรัพย์มูล

44

นายณัฐพงษ์

ประมวล

45

นายทวีป

ฮะหลีเฮง

46

นางสาวปิยวรรณ

จันทวาท

47

นางสาวลาวัลย์

บำรุงการ

48

นายสุรเชษฐ

จือเหลือง

49

นายอาทิตย์

มายา

50

นายวิชัย

บุญบัง

51

นายชัยฤทธิ์

เปรมศรี

52

นายธัญญเทพ

สุนทร