รุ่น14 ปีการศึกษา 2542

รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวส. สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัดและควบคุมฯ


ลำดับที่
 

ชื่อ-นามสกุล                                      

ที่อยุ่ 

1

นายกำธร    

แก้วดวงเล็ก

2

นายเกียรติศักดิ์ 

โพธิ์แก้ว

3

นางสาวจันทกานต์

อ่วมลาภเอก

4

นายจารึก    

ชลวานิช

5

นางสาวจารุณี  

สินไชย

6

นายเจษฎา   

เจริญผล

7

นายชยวี    

คุณโลกย์

8

นายชาคริต   

บุญยานันต์

9

นายชานนท์   

ดำรงกิจพัฒนกุล

10

นายฐิติพงศ์   

กัมมารวิวัฒน์

11

นายธงชัย    

จินตนา

12

นายนพดล    

หนูมา

13

นายนพพร    

ค่ำคูณ

14

นายนิพนธ์    

ทรัพย์สมบัติ

15

นางสาวนิลุบล  

เนียรจำรัส

16

นางสาวเนาวรัตน์ 

จันทร์บัว

17

นายปกรณ์    

เกียรติสุข

18

นายประยุทธ   

ทองอ่วม

19

นายประสิทธิ์   

บุญประเสริฐ

20

นายประสิทธิ์   

ฮะสุน

21

นายปริตร     

ภูรยานันท์

22

นายปองพล   

ฉิมจิ๋ว

23

นายพงษ์นรินทร์ 

สิทธิธัญกรรม

24

นายพรชัย    

ชาญเชิงพานิช

25

นางสาวพรศรี  

เปรียบสม

26

นายพิมล    

วารณา

27

นางสาวลินดา  

คุ้มโสภา

28

นายวรวุฒิ    

กังวานรุ่งสกุล

29

นายวิระชาติ   

สุชัยพรมงคล

30

นายวิสิทธิ์    

ทองโต

31

นายสมบูรณ์   

คิดประเสริฐ

32

นายสมรเดช   

นาคสมบุญ

33

นายสันติ     

ตระกูลศรีมงคล

34

นายสุวรรณ    

สุวรรณวงษ์

35

นายโสฬส    

วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์

36

นางสาวหทัยกาญจน์

เสนาพันธ์

37

นายอนันต์    

นพเก้า

38

นายอนุชา    

นาคทั่ง

39

นายเอกชัย    

เนตรศรี

40

นางสาวกัลจนา 

ลายทอง

41

นายกิตติวัฒน์ 

กูรสุรพงศ์

42

นายเกียรติศักดิ์  

เพาะเจริญ

43

นายนริศ     

นุชแพง

44

นางสาวแพรวพรรณ

ตั้งมั่นสกุล

45

นางสาวอารีย์   

ฉูดสูงเนิน

46

นายสุชาติ    

เคารพ

47

นายธนพงษ์   

ภควิวรรธนะ

48

นายเสน่ห์    

อร่ามสุวรรณ

49

นายชานนท์   

วิลัยเลิศ

50

นายยงยุทธ   

จติ

51

นายพงษ์ศิริ   

มั่นเภา