รุ่น13 ปีการศึกษา 2541

รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวส. สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัดและควบคุมฯ


ลำดับที่
 

ชื่อ-นามสกุล                                    

ที่อยู่ 

1

นายกฤษดา             

บุญการณ์

2

นายกิตติพงษ์           

ช่วยศรีนวล

3

นางสาวแก้วขวัญ        

อรรถกมล

4

นายกิตติพร             

สินวิสูตร

5

นายชัยยุทธ             

การเสงี่ยม

6

นายชาญณรงค์         

แสงสว่าง

7

นายเชี่ยวชาญ          

จุมพล

8

นายไชยงค์             

รุ่งน้อย

9

นายทรงยุทธ            

มาเอียด

10

นายทศพร              

ภู่ระหงษ์

11

นายนพดล             

ชูดอนหวาย

12

นายนวฤทธิ์            

ศิริชัยธนาภรณ์

13

นายปราการ            

วิจิตรจารี

14

นายพรศักดิ์           

ประทุมแดง

15

นายพลากร            

รัตนนิยม

16

นายไพโรจน์          

ประกอบธรรม

17

นายภราดร             

คงสวัสดิ์

18

นายภาคภูมิ          

 วิโรจน์

19

นายยอดยุทธ       

 เศวตภานุวัตร์

20

นายรัฐเขต            

กังวานพณิชย์

21

นางสาวชนิสรา       

อินทร์เที่ยง

22

นายวิทูร              

เตชกุลพินิจ

23

นายวินัย              

ทิพย์วงษ์ทอง

24

นายวิสุทธิ์            

เรืองกิจตระการ

25

นายวีระชัย           

ศิริประสาร

26

นายสัญลักษณ์      

แต้มพงษ์

27

นายสมบัติ           

ใบดำรงศักดิ์

28

นายสมศักดิ์          

ลิขิตจิรกุล

29

นายสระบุรี           

สุดลาภา

30

นายสุดใจ           

พุ่มตาก้อง

31

นางสาวศรัญญา    

เจริญศุภวัฒน์

32

นายอมร             

เตชกุลวิทย์

33

นายขวัญชัย        

ทองวิเชียร

34

นายฉัตรชัย         

พลจร

35

นายชนะ            

มีสะอาด

36

นายชวลิต          

วิศรียา

37

นายทัศนะ          

แก้วเนียม

38

นายธาดา           

ตันฤกษ์สถาพร

39

นายนรบดี           

จิตรจรูญ

40

นายบุญชัย          

จิระไพบูลย์วนิชย์

41

นายบุญชัย  

ผลศิริ

42

นายบุญส่ง  

ปลดปลิด

43

นายประชิต  

สุขสวัสดิ์

44

นายประสิทธิ์ 

สุทธิพิทักษ์วงศ์

45

นายวิบูณ   

สีตาลแก่

46

นายวิรัตน์   

เครือวัลย์

47

นายวิศรุต   

กาวีวน

48

นายศุภกิจ   

คามีศักดิ์

49

นายสนิท   

อิ่มบุญสุ

50

นายสิทธิชัย  

พรหมประยงค์

51

นายองอาจ  

ใยบัว

52

นายอณวรรณ 

เรืองอร่าม

53

นายอนันต์  

สัจธรรม

54

นายอภิชิต  

แววกระโทก

55

นายอานัต  

เอี่ยมสะอาด

56

นายอุทัย  

วัฒนะสกุลเจริญ


รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวส. รุ่นที่ (2541) สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัดและควบคุมฯ ม.6

57

นายกล้าณรงค์ 

จงไกรจักร์

58

นายจิรภัทร   

บาสติค

59

นายชาตรี    

สามารถ

60

นายนันทพล  

สุขโสภณ

61

นางสาวนิสา   

ฉิมจิ๋ว

62

นางสาวพัชรินทร์ 

สุขรุ่ง

63

นางสาวพิกุล   

มะปรางอ่อน

64

นางสาวพิชุดา  

ศรีเกตุ

65

นายไพบูรณ์   

พิณทอง

66

นายภานุวัฒน์  

เมืองเรืองวิทย์

67

นายวสันต์    

อินทรสำราญ

68

นางสาววิไลพร  

ระยะธรรม

69

นายวิษณุ    

เลียงเส่ง

70

นายวีระ     

ศรีสุขโข

71

นางสาวศศิธร  

อินทโชติ

72

นายสมชาติ   

บุญจิตต์

73

นายสำเริง    

พุทธใจบุญ

74

นายสุทธิพันธุ์  

วงษ์ขวัญเมือง

75

นางสาวอัจฉวี  

ธีระราษฎร์

76

นายอัศวิน    

เพิ่มศิริ

77

นายอุเทน    

ปิ่นแก้ว

78

นายธวัฒน์    

บัวโทน

79

นายอรรถสิทธิ์  

อรรถนาถ