รุ่น9 ปีการศึกษา 2537


รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวส. รุ่นที่ (2539) สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุมฯ


ลำดับที่
 

         ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

โทร.

1

นายกฤษฎา

เจริญกุศล

2

นายกิติศักดิ์

ยอดยิ่ง

274  ม.5 ซ.2 ถ.เศรษฐกิจ ต.บ้านสวน อ.เมือง

3

นายจบเขต

อุดร

4

นายจำเริญ

เทพกัญญาเมศร์

5

นายชัยญะโชติ

ศิลป์อยู่

6

นายทัศนัย

สิทธินิสัยสุข

7

นายธีระพล

แพงวิเศษ

8

นายธีระยุทธ

จันทมณี

9

นายนฤนาท

สุขประเสริฐ

10

นายบรรเจิด

สมสามารถ

11

นายประพนธ์

เลิศเบญจมงคล

12

นายประเสริฐ

คงทอง

13

นายสาธิต

เข็มทอง

4/18 ถ.โขดหิน-เขาไพ่ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

14

นายพิชิต

เจียมเจริญ

15

นายพิเชษฐ

คูเจริญสิน

16

นายพิษณุ

ศุระศรางค์

17

นายพูนศักดิ์

กาญจนวิสุทธิ์

18

นายรุ่งธรรม

เกตุสิริโสภณ

19

นายวรรธนะ

ทนุวงษ์

13 ม.4 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันบุรี

20

นายวิจิตร

กฤษณะภูติ

21

นายวิภาส

จิระวารี

22

นายสถาพร

แท่นทอง

23

นายสมพร

เต่าทอง

24

นายสมศักดิ์

อำภา

25

นายสิทธิชัย

จริยะกุล

26

นายสุริยา

ทรัพย์สมบูรณ์

29 ม.1 ต.มาบยางพระ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

27

นายอุทัย

ทานทอง

28

นายกฤษณะ

คำโสภา

29

นายขวัญชัย

สงวนพงษ์

30

นายจตุรงค์

รุจิผดุงกุล

31

นายจักรินทร์

วรสิงห์

32

นายชลชาติ

มาศกุล

33

นายชัชชัย

อุดมศรี

34

นายณัฐวุฒิ

สมัครการ

35

นายเทอดภูมิ

บุญเยื้อน

36

นายธีรพล

เชียงคำ

37

นายบุญสม

ชะเอมน้อย

38

นายประชา

แสงตะวัน

39

นายประเสริฐ

โกธัญ

40

นายปัญจะ

รุ่งแก้ว

41

นายพนา

บุริบูรณ์

42

นายภาณุวัตร

จิตรวิโรจน์

43

นายฉัตรชัย

ขาวเกลี้ยง

44

นายเฉลิมพงษ์

เฉลียงเอก

45

นายมนตรี

กำปงชัน

46

นายมานัส

อึ้งจุ้ย

47

นายวุฒิศักดิ์

ประทุมแดง

48

นายสกล

รุจิผดุงกุล

49

นายสมจิตร

คำเจริญ

10/44 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

50

นายสุชาติ

เนื่องวัฒนา

51

นายสมบุญ

ช่างบุตร

52

นายอมรพันธ์

กิจนิซี