รุ่น8 ปีการศึกษา 2536

รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวส. สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัดฯ


ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

1

นายกฤษฎา

ตลับศรี

2

นายกาญจน์

ศรีทอง

3

นายกุลพันธุ์ 

ดวงใจ

4

นายเกรียงพล

จัตตานนท์

5

นายคมกฤษณ์

ศรีสุวรรณ์

6

นายจิรายุทธ

บุญแลบ

7

นายฉัตรเพ็ขร 

เทศสวัสดิ์

8

น.ส.ดวงพร  

พร้อมเจริญ

9

นายทศพร

พ้นภัยพาล

10

นายธวัชชัย 

ปามา

11

นายธีรพงษ์

บุตรโครต

12

นายพนพร 

พัฒนสุวรรณ

13

นายบุญชู  

ทรงศรีรุ่งเรือง

14

นายปฐมกรณ์

ศรีธำรงค์

15

นายประภาส

โรจนฤทธิ์พเเชษฐ์

16

นายปิยะพล

จำปาเทศ

17

นายประสิทธิชัย

ชำนาญ

18

นายพนมศักดิ์

รังสรรค์ลิขิต

19

นายพิเชตร์

จุ่นเขียว

20

นางสาวมยุรี

อุทัยรัตน์

21

นายมีศักดิ์

นอกประเสริฐ

22

นายไตรณทิพย์

ทิพนันท์

23

นายศุภนิติ

ทุ่งมีผล

24

นายสมปอง

กองธรรม

25

นายสายชล

คงสวาท

26

นายสายชล

ตระกูลคู่บุญ

27

นางสาวสุภาภรณ์

หอมอินทร์

28

นายอดิศักดิ์

พลอยทราย

29

นายอัษฎายุทธ

แสงระยับ

30

นายกนกศักดิ์

ศรีเมฆ

31

นางสาวกัณฆิมา

แป้นสุวรรณ

32

นายเกียรติศักดิ์ 

วงศ์สรรค์

33

นายจารุวัตร

กลิ่นอยู่

34

นายเจษฎา

จินดารัตน์

35

นายชาญณรงค์

ทายพงษ์ศักดิ์

36

นายเชตุพน

ลิ้มอังกูร

37

นายณัฐวุฒิ

ศรีสรวล

38

นายฑีฆายุ

แซ่เตีย

39

นายธงชัย 

อ่อนกลอง

40

นายนาวิน

กุมภะ

41

นายพิเชษ

ภูเพ็ชร

42

นายมนตรี

ทองปาน

43

นายมาโนช

เอี่ยมสุเมธ

44

นายเมทนี

กำจรกิจการ

45

นายรังสรรค์

รอดชื่น

46

นายวัชรพงศ์

ณ พัทลุง

47

นายสว่างพงษ์

พานทอง

48

นายสุชาติ

ลิ้มวานิชย์

49

นายสุทธิพงศ์

ดวงดารัตน์

50

นายสุทัศน์

รัตนสกุลชล

51

นายสุรศักดิ์

ลำทแย

52

นายอภิชาติ

ประวีณานุสรณ์

53

นายอำพล

สีสุกใส