รุ่น7 ปีการศึกษา 2535


รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวส. สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัดและควบคุมฯ


ลำดับที่

                    ชื่อ   -

นามสกุล

ที่อยุ่

1

นายกฤษณ์

สายนภา

2

นายจิรวัฒน์

ศรีตะพัสโส

3

นายชัยนั้นท์

ยงสวาสดิ์

4

นายตุรงค์

จิระพงศ์วิวัฒน์

5

นายทรงวุฒิ

ประทีปวรรรโพธิ์

6

นายทนงค์

วงษ์ภักดี

7

นายเทิดศักดิ์

ทองสภาภรณ์

8

นายทัศนัย

ศาสุข

9

นายธนวัมน์

ขำศรี

10

นายธรรมศักดิ์

ไผทโสภร

11

นายธีรยุทร

สุริยะ

12

นายนิรันดร์

กองแพง

13

นายปิยะกรณ์

ช่วนเจริญสุข

14

นายประทีป

สุวรรรสัมพันธ์

15

นายพัลลภ

ชุ่มบก

16

นายพรเทพ

นวลแก้ว

17

นายไพรโรจน์

อินทรแปลง

18

นายไพศาล

คนเสงี่ยม

19

นายพิศาล

มากศิริ

20

นายพินิจ

ใยบัว

21

นายพงษ์ศักดิ์

ธาราสมบัติ

22

นายรณฤทธิ์

เอี่ยมอุตสาหะ

123 ม.1 ซ.เวาสาสรัช ต.อ่างศิลา - บางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี

23

นายวิรัช

สนธิโรจน์

24

นายศักดิ์ชัย

อ่อนตา

25

นายศราวุฒิ

คล้ายประยงค์

26

นายสันติ

เวียงนิล

27

นายสุธา

พัฒนาโภครัตนา

28

นายสมศักดิ์

ชี้แจง

29

นายสมสกุล

วิเชียรกุล

30

นายสุรสิต

โพธิ์ทอง

31

นายสราวุฒิ

กาลมาสม

32

นายสัญญา

สุขสถาน

33

นายสมชาย

นูญศิริ

34

นายสราวุฒิ

ศรีอุบล

35

นายเสกสรร

แสงซอน

36

นายอุดมมทรัพย์

แซ่เบ๊

37

นายอุดม

เจริญสุข

38

นายอนันต์

ธรรมชาลัย

39

นายกฤษฎา

เพ็ญนภาภรณ์

40

นายคมสัน

เที่ยงตรง

41

นายชาลี

กาญจนวิจิตร

42

นายชัชวาลย์

ถาวรธวัช

43

นายโชคดี

เจริญรื่น

44

นายณรงค์เดช

เทียนทอง

45

นายทรรศนะ

นิศาพฤษาชาติ

34/27 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

46

น.ส.ธีรนุช

ยุทรเสรี

47

นายนิรันดร์

สืบจากโกสีย์

48

น.ส.บุญยรัตน์

จำปาน้อย

49

นายประทีป

กลึงโพธิ์

50

นายไพโรจน์

ทรงชน

51

นายนิธิ

กนิษฐานนท์

52

นายพิเชษฐ์

บำรุงวัด

53

นายภานุมาศ

สินเชาว์

54

นายมานพ

แสงจันทร์

55

นายยุทธนา

ยินดีสุข

56

นายวิทยา

เจริญวิเศษ

57

นายวิชาญ

ดวงเจริญศิริ

58

นายวิชาย

ทองเพ็ญ

59

นายสุภัทท์

ศรีรารรกุล

60

นายสุมโชค

พิชญานุรัตน์

61

นายสมศักดิ์

นันทไตรทิพย์

62

นายสถาพร

ใจตรงกล้า

63

นายสุรศักดิ์

ชอบสะอาด

64

นายสัตยา

วงเวียน

65

นายอาทิตย์

สีสุธก


     66       นายวรศักดิ์                 ไหลรุ่งเรืองสกุล
ุ     67      นายวิโรจน์                 ชัยวีระพัฒนา