รุ่น5 ปีการศึกษา 2533

รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวส. สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัดฯ


ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

1

นายกนก 

แม้นเทวินทร์

2

นายเกื้อกูล 

บานเพ็ชร์

267/29 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

3

นายขรศักดิ์

เพ็ญเขตรกิจ

4

นายชนะ

โห้เหรียญ

104 ม.1 ต.บ้านสวน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

5

นายชาตรี

หยงหนู

69/3 ม.10 ต.บ้านบึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

6

นายชำนาญ

อัศนะธรรม

7

นายไชยสิทธิ์

ศาสตร์สาระ

8

นายภานุวัฒน์

ศรีเหรัญ

9

นายทรงพร

เก่งกิจการ

10

นายเทิศศักดิ์ 

แจ่มใส

12 ม.2 ต.ดอกหญ้าทอง อ.กาษี จ.อยุธยา

11

นายนพพร

น้อยวัฒนกุล

12

นายบัญชา   

สุจินตกาวงศ์

13

นายประสาทพร

ประกอบกสิกรรม

14

นายพงษ์ศักดิ์

ใจดี

15

นายไพรัช

ฉายากูล

16/3 ม.3 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

16

น.ส.พิกุล 

 เทพไทย

17

นายราม 

ผลสวัสดินุรักษ์

18

นายวิรุฬ

รัตนะ

19

น.ส.วงษ์สุดา

สายลม

20

นายศักดิ์สิทธิ์

เจริญผล

21

นายศุภชัย

วชิรวิทยากร

22

นายสนิท

พรหมมาลัย

23

นายสรรพกิจ

เย็นจิตร

24

นายสันติพงษ์ 

สิริชัยเจริญกุล

25

นายสัตยา 

กลิ่นเจริญ

26

นายสุระพิน

นาคพันธ์

27

นายสุวัฒน์

พรายงาม

18/18 ม.3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

28

นายสมชาย

หวังสุข

29

นายสมพร

อยู่สวัสดิ์

30

นายเสกสรร

คุ้มพันธ์

31

นายอานนท์

เคารพไผท

32

นายเอนก

เมืองชล

33

นายกวี

ทองแดง

34

นายกังวาลศักดิ์

พึ่งเกษม

77/3 ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ชลบุรี

35

นายขวัญ

ชาวสวนแตง

41/1 ม.10 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ชลบุรี

36

นายจุฬา

บัวดอนไพร

143/65 ม.4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง ชลบุรี

37

นายจำรัส

วรพลไพบูลณ์

38

นายเฉลิมชัย

หุยากรณ์

39

นายเฉลิมพล

ทีปกากร

40

นายชัชวาล

โชติบัญชา

41

นายดาว

เจนพนัส

42

นายทศพร

ชาประสิทธิ์

43

นายเทียนชัย

แซ่อึ้ง

22/58 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี

44

นายธนิต

ทองคำ

45

นายธีระวิทย์

อมรศิรินุเคราะห์

46

นายบัญฑูร

ธรรมสถิต

47

นายพยุงศักดิ์

ขาวผ่อง

48

นายพีระพงษ์

อินผลเล็ก

49

นายเพทาย

ทองระอา

50

นายภานุมาศ

สายนาค

51

นายมานะ

ศรีสุทธิ์

52

นายแมนรัตน์

รัตนจันทร์

53

นายเรวตร

สังข์มณี

54

นายวิริยะ

ทองธรรมชาติ

55

นายวิทยา

คงสาคร

56

นายศรสักดิ์

คณาภิบาล

57

นายศิริศักดิ์

รื่นฤทธิ์

58

นายสาโรจน์

จินตนา

59

นายสุนทร

สุธาประดิษฐ์

60

นายสุชาติ

วงศ์วิชัย

2861 ม.3 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ

61

นายสุพัฒน์

ฟักทอง

62

นายสุพิชัย

วิจิตรภาพ

142/1 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี

63

นายสุรชัย

ชอบสะอาด

100/102 ม.2 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ชลบุรี

64

นายสุริยา

แก้วใส

65

นายสุรินทร์

แป้นทองรอง

66

นายสมยศ

พิศภา

55 ม.8 ต.ท่าไข่ อ.เมือง ฉะเชิงเทรา

67

นายสมยศ

ยวดยิ่ง

68

นายอาจหาญ

กำเนิดดี

69

นายอำนาจ

พุ่มอุบล

70

นายอนุกูล

มีทรัพย์

71

นายเจษฎา

คำเอี่ยม

72

นายชัยชนะ

สรรพคุณ

73

นายชิตพงษ์

เจริญพัตร

74

นายณรงค์ศักดิ์

รัตนเสถียร

463 ต.ปากน้ำ อ.เมือง ระยอง

75

นายทิวา

หนูอุดม

76

นายธนบูรณ์

เตชะสกุลรัตน์

77

นายประพันธ์

สุขขีชล

78

นายมีชัย

ขันติธรรมกุล

79

นายพิพัฒน์

เขมาวุฆฒ์

80

นายไพศาล

งามเสงี่ยม

81

นายรายุธ

เจริญพร

82

นายวิโรจน์

กุสสลานุภาพ

83

นายวิสันต์

แก้วโกวิท

84

นายวีระยุทธ

ปลากัดทอง

85

นายศิริศักด์

มิสเล็ม

86

นายสุเจฐฏ์

จิตตปาลกุล

87

นางสาวสุรินทร์

มาเขื่อนขันธ์

88

นายสุวัฒน์

ยิ่งเฮง

89

นายสมบัติ

มณีปักษิณ

90

นายสมพงษ์

หิรัญบุตร์

285/2 ม.5 อ.บ้านฉาง ระยอง

91

นายหลักชัย

จันทร์วาณิชสกุล

92

นายหัสพร

สุขสมบูรณ์

93

นายอนุชา

ครุฑระเบียบ

94

นายอนุชิต

ประมาณู

95

นายอนุวัตร์

โต๊ะกา

96

นายอิทธิพล

ภักดีนวล

97

นายอำนาจ

เตชะมา