รุ่น2 ปีการศึกษา 2530

รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวส. สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุมฯ

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล              ที่อยู่                 
1 นายโกวิทย์            มุติศานต์
2 นายกระจ่าง            เกตุแจ้ง
3 นายจามร               ฮวดเฮง
4 นายเชาวนะ            คงขาว
5 นายชัยรัตน์            สระนาค
6 นายณัฐกุล             แซ่เจียม
7 นายบำรุง              วงษ์วิเชียร
8 นายบรรเจิด           นรจิตร์
9 นายประธาน           คำพระ
10 นายปรีดา              วณิชวนากร
11 นายปฎิพงษ์           ปานฉาย
12 นายพิทักษ์            เย็นสบาย
13 นายมาโนช            โคบุญน้อย
14 นายสุทัศน์             ขุนเที่ยง
15 นายอภิสิทธิ์            คุณานิธ