nong_jo9


เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้
acroread.gif 1. สื่อวงจรไฟฟ้า 2-1 การกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ download2.gif
acroread.gif 2. สื่อวงจรไฟฟ้า 2-2 ค่าเฉลี่ย และค่าใช้งานรูปคลื่นไซน์ download2.gif
acroread.gif 3. สื่อวงจรไฟฟ้า 2-3 จำนวนเซิงซ้อน download2.gif
acroread.gif 4. สื่อวงจรไฟฟ้า 2-4 เฟส  มุมเฟสและเฟสเซอร์ไดอะแกรม download2.gif
acroread.gif 5. สื่อวงจรไฟฟ้า 1-5 วงจรความต้านทานเพียงอย่างเดียว download2.gif
acroread.gif 6. สื่อวงจรไฟฟ้า 1-6 วงจรความเหนี่ยวนำเพียงอย่างเดียว download2.gif
acroread.gif 7. สื่อวงจรไฟฟ้า 1-7 วงจรความจุไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว download2.gif
acroread.gif 8. สื่อวงจรไฟฟ้า 1-8 วงจร R L อนุกรม download2.gif
acroread.gif 9. สื่อวงจรไฟฟ้า 1-9 วงจร R C อนุกรม download2.gif
acroread.gif 10. สื่อวงจรไฟฟ้า 1-10 วงจร R L C  อนุกรม download2.gif
acroread.gif 11. สื่อวงจรไฟฟ้า 1-11 วงจร R L ขนาน download2.gif
acroread.gif 12. สื่อวงจรไฟฟ้า 1-12 วงจร R C ขนาน download2.gif
acroread.gif 13. สื่อวงจรไฟฟ้า 1-13 วงจร R L C ขนาน download2.gif
acroread.gif 14. สื่อวงจรไฟฟ้า 1-14 วงจร R L C แบบอนุกรม - ขนาน download2.gif
acroread.gif 15. สื่อวงจรไฟฟ้า 1-15 วงจร R L C แบบขนาน - อนุกรม download2.gif
acroread.gif 16. สื่อวงจรไฟฟ้า 1-16 กำลังไฟฟ้า download2.gif
acroread.gif 17. สื่อวงจรไฟฟ้า 1-17 การแก้เพาเวอร์แฟคเตอร์ download2.gif
                                                     

TATC KM2011 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.021323 sec.