3120-2006 เซนเซอร์ทรานและทรานสดิวเซอร์


จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ คุณสมบัติ โครงสร้าง และหลักการทำงานของอุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ประเภทต่าง ๆ
2. เพื่อให้มีความสามารถในการทดลอง ติดตั้ง ปรับแต่ง บำรุงรักษา อุปกรณ์เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทต่าง ๆ
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างเป็นกระบวนการด้วยความประณีตรอบคอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจคุณสมบัติ โครงสร้างและหลักการทำงาน อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
2. ประยุกต์ใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
3. ทดลอง ติดตั้ง ปรับแต่ง บำรุงรักษา อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ

คำอธิบายรายวิชา
   ศึกษาคุณสมบัติ โครงสร้าง หลักการทำงานและปฏิบัติการทดลอง ติดตั้ง ปรับแต่ง บำรุงรักษา ของอุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเตอร์ที่ใช้ในการวัด และตรวจจับ อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล ระดับ ความหนาแน่น ความชื้น ความหนืด ความนำ น้ำหนัก ความเร็ว แสงและเปลวไฟ สวิตซ์ และอื่นๆ ตลอดทั้งการประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรม