nong_jo9


ใบงานการทดลอง
acroread.gif 1. ใบงานการทดลองที่ 1 การใช้งานมัลติมิเตอร์ download2.gif
acroread.gif 2. ใบงานการทดลองที่ 2 กฎของโอห์ม download2.gif
acroread.gif 3. ใบงานการทดลองที่ 3 การต่อความต้านทาน download2.gif
acroread.gif 4. ใบงานการทดลองที่ 4 วงจรอนุกรม download2.gif
acroread.gif 5. ใบงานการทดลองที่ 5 วงจรขนาน download2.gif
acroread.gif 6. ใบงานการทดลองที่ 6 วงจรผสม download2.gif
acroread.gif 7. ใบงานการทดลองที่ 7 การต่อเซลล์ไฟฟ้า download2.gif
acroread.gif 8. ใบงานการทดลองที่ 8 วงจรสตาร์ - เดลต้า download2.gif
acroread.gif 9. ใบงานการทดลองที่ 9 กฎของเคอร์ชอฟฟ์ download2.gif
acroread.gif 10. ใบงานการทดลองที่ 10 กฎของเมชเคอร์เรนต์ download2.gif
acroread.gif 11. ใบงานการทดลองที่ 11 วงจรบริดจ์ download2.gif


TATC KM2011 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.027704 sec.