ใบงาน

ใบงาน

วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 รหัสวิชา 2000-1101

......................................................................................................................

 

ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบความรู้ลงในแบบทดสอบที่กำหนดให้

(ทำแบบทดสอบด้วยลายมือของนักศึกษา)

 

แบบทดสอบลักษณะคำไทย

1. คำใดเข้าลักษณะคำไทยแท้           ก. ชบา                   ข. ชนะ                  ค.ชวน                    ง.ชงฆ์

2. คำใดเข้าลักษณะคำไทยแท้           ก. เพชร                 ข. ทรุด                   ค. กราย                  ง.แซง

3. คำใดเข้าลักษณะคำไทยแท้           ก.เมตตา                 ข.พิการ                  ค.อำนาจ                ง.แป้งน้ำ

4. คำใดไม่เป็นคำไทยแท้                   ก. อ้าย                    ข. แขน                   ค.สะใภ้                 ง.เดิน

5. คำใดไม่เป็นคำไทยแท้                   ก.ป้า                       ข.หัวใจ                  ค.ขนอง                 ง.เรือใบ

6. คำใดไม่เป็นคำไทยแท้                   ก.บานเช้า              ข.ทานตะวัน         ค.พุทธรักษา         ง.มะลิซ้อน

7. “แห 2 ปาก   เลื่อย 3 ปื้น” คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อความข้างต้นควรสรุปได้อย่างไร

                ก. คำหนึ่ง ๆ มีหน้าที่หลายอย่างและมีหลายความหมาย

                ข. ภาษาไทยไม่มีคำแสดงเพศ พจน์ กาล

                ค. ภาษาไทยมีลักษณนามใช้

                ง. ไม่มีการเปลี่ยนรูปคำเพื่อบอกลักษณะ

 

แบบทดสอบคำมูล คำประสม

1. ข้อใดเป็นคำมูล                ก.พัดลม                 ข.น้ำค้าง                ค.ไฟฉาย               ง.สายยู

2. ข้อใดเป็นคำมูล                ก.ฉลาด                  ข.ม้านั่ง                  ค.ข้าวสวย              ง.ไม้ขีด

3. ข้อใดเป็นคำมูลพยางค์เดียว  ก. ขนม           ข.ขว้าง                   ค. สนาม                ง.ผลึก

4. ข้อใดเป็นคำมูลสองพยางค์ทั้งหมด    ก.ไทย เขมร    ข.สระ  แก้ว     ค.นคร  กวี    ง.สง่า  เหงา

5. ข้อใดเป็นคำมูลหลายพยางค์ทั้งหมด      ก.ธนบัตร    ธนาคาร                ข.กะลาสี   ไม้ขีดไฟ

                                                                             ค. ชุมนมชน  กระตือรือร้น      ง.จะละเม็ด   กตัญญู

6. ข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ             ก. แจกัน  น้ำค้าง  ปากกา           ข. รถลาก  ลูกน้ำ  ดินเหนียว

                                                                ค. รูปภาพ ลูกชิ้น เรือนไทย     ง. หนังสือ  น้ำแข็ง  เรือยาว

7. ข้อใดเป็นคำประสมระหว่างคำนามกับคำกริยาทั้งหมด          ก.ลูกน้อง  โคมไฟ   ตัดไม้

                ข. หีบเสียง  ตู้เย็น ม้าเร็ว        ค.ยาถ่าย  ไก่ขัน  หมาดุ        ง.พิมพ์ดีด คันไถ  กวดขัน

 

 

แบบทดสอบคำเป็น คำตาย หลักการผันอักษร

 

1.  คำเป็นคือ...................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2. คำตายคือ............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

3. หลักการผันอักษรคืออะไรทำได้อย่างไร............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 

แบบทดสอบเรื่องการสะกดคำ

 

4. คำที่กำหนดให้ต่อไปนี้คำใดเขียนถูกต้อง

1. ก.กฎหมาย                        ข.กฏหมาย                            2. ก.แกงบวด                                        ข.แกงบวช

3. ก.โจทย์จรรย์                     ข. โจษจัน                              4. ก.ทรหด                                             ข. ทระหด

5. ก.บอระเพ็ด                      ข. บรเพชร                            6. ก. ผาสุข                                             ข. ผาสุก

7. ก.ฟุตบอล                          ข. ฟุตบอลล์                          8. ก.สังเกตุ                                            ข. สังเกต

9. ก.อานิสสงฆ์                    ข. อานิสงส์                           10. ก.ปรากฏ                                         ข. ปรากฏ

 

5.  จงวงกลมล้อมรอบข้อที่เขียนสะกดการันต์ผิด

1.             ก.ปาณาติบาต                       ข.ตักบาตร                             ค.อัสนีบาตร                         ง.บิณฑบาต

2.             ก.สวิง                                     ข.สว่าง                                   ค. สอาด                                 ง.สลาก

3.             ก.ละออ                                  ข.ละคร                                  ค.ละเอียด                              ง.ละออง

4.             ก.นมัสการ                            ข.เหตุการณ์                          ค.สาธุการณ์                          ง.รัชกาล

5.             ก.รัชนี                                    ข.ปราณี                                 ค.อัศนี                                    ง.วารุณีย์

6.             ก.ธัญญหาร                           ข.มหรสพ                              ค.ตาลขโมย                           ง.เดือดดาล

7.             ก.อัศจรย์                                ข.สารพัน                              ค.ดอกอัญชัน                        ง.พนาสันฑ์

8.             ก.เต้าเจี้ยว                              ข.เฉาก๊วย                               ค.บ๊ะหมี่                 ง.ก๋วยเตี้ยว

9.             ก.ดาวดึงส์                             ข.บริบูรณ์                              ค.ไข้มุกข์                               ง.บรรจถรณ์

10.          ก.ผาสุข                                  ข.มาณพ                 ค.สาธิต                                  ง.พายัพ

 

6.  ให้เขียนสะกดคำที่กำหนดให้อย่างถูกต้อง

1. อำ-มะ-พาด          เขียน ……………..…                   2. สำ-พาด                 เขียน  …………..………

3. จุน-ละ-ทัด            เขียน ……………..…                   4. ทุบ-พน-ละ-พาบ   เขียน  ……………..……

5. อุ-ปัด-ชา               เขียน ……………..…                   6. กา-ละ-สะ-หมัย     เขียน  ………………..…

7. คุน-นะ-วุด-ทิ       เขียน ……………..…                   8. ชุก-กะ-ชี               เขียน  …………………

9. ผะ-รุด-สะ-วาด    เขียน ……………….                    10. บุน-ดะ-ริก          เขียน  ……………….…

 

7. จงเขียนคำอ่านของคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้

1. กลอุบาย อ่านว่า.............................................   6. จิตแพทย์ อ่านว่า.............................................

2. เกียรติประวัติ อ่านว่า......................................  7. เจตคติ อ่านว่า.................................................

3. ขะมักเขม้น อ่านว่า........................................    8. ซอมซ่อ อ่านว่า.............................................

4. ขะมุกขะมอม อ่านว่า...................................     9.ญาติวงศ์ อ่านว่า.............................................

5. คมนาคม อ่านว่า...........................................   10. ดุลพินิจ อ่านว่า.............................................

 

8. จงเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง

1. ทิด-ถิ  เขียน.............................................                        6. ประ-กา-นี-ยะ-บัด เขียน...............................

2. ทำ-มาด  เขียน...............................................   7. ปรัด-ยา เขียน................................................

3. บัน-สัด เขียน................................................   8. ไปร-สะ-นี-ยะ-บัด เขียน................................

4. บำ-หราบ เขียน.............................................   9. ผะ-รุ-สะ-วาด เขียน........................................

5. ปะ-ระ-มา-จาน เขียน....................................        10. พูม-ลำ-เนา เขียน..........................................

 

9. จงเขียนคำเต็มของอักษรย่อต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. กศน.  ย่อมาจาก.............................................  6. ทสปช. ย่อมาจาก..........................................

2. กกท.  ย่อมาจาก.............................................  7. ป.ต.ท. ย่อมาจาก...........................................

3. ททท.  ย่อมาก...........................................                         8. คสช.  ย่อมาจาก...........................................

4. ครช.   ย่อมาจาก...........................................    9. อพป. ย่อมาจาก...........................................

5. อสร.   ย่อมาจาก...........................................    10. อสช. ย่อมาจาก...........................................

 

 

 

10. จงเติมสำนวนสุภาษิตต่อไปนี้ให้ถูกต้องพร้อมบอกหมาย

1. คบคนพาล พาลพาไปหาผิด.........................................หมายถึง...........................................

2. สำเนียง..................................กริยา..............................หมายถึง...........................................

3. สิบคนเกื้อ.....................................................................หมายถึง...........................................

4. คดในข้อ.......................................................................หมายถึง...........................................

5. ขัดคอคน.......................................................................หมายถึง...........................................

6. คนสามขา.....................................................................หมายถึง...........................................

7. คับ.................................อยู่ได้  คับ...............................หมายถึง...........................................

8. .......................................................ใจร้ายแก้ไหม       หมายถึง...........................................

9. ........................................................ถลำใจเจ็บอก                  หมายถึง...........................................

10. ไว้ใจลูก.................................ไว้ใจบ่าว..................   หมายถึง...........................................

11. ตีน..............................มือ...................................      หมายถึง...........................................

12. ชนปากบุก ซุก...................................................                 หมายถึง...........................................

 

11. คำที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นคำที่มาจากภาษาใด

1. พ่อ แม่ พี่ น้อง    มาจาก..................................                6. เสน่ง เขนย มาจาก.........................................

2. บะหมี่ ก๋ง          มาจาก.........................................   7. กากี กาหลิน มาจาก........................................

3. กัลปังหา            มาจาก.........................................  8. กะลาสี โกหร่าน มาจาก.................................

4. อิเหนา บุหงา   มาจาก.........................................  9. ปั้นเหน่ง บาทหลวง มาจาก............................

5. กำมะหยี่  ยี่หร่า มาจาก.....................................   10. ยูโด ซามูไร มาจาก.......................................

 

12. จงหาคำสุภาพและคำศัพท์ (สำหรับพระสงฆ์) จากคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้

1. ปลาช่อน คำสุภาพคือ...........................................          6. ของถวายพระ ใช้ราชาศัพท์ว่า.......................

2. กล้วยไข่  คำสุภาพคือ.........................................            7. สถานที่ที่ภิกษุใช้ราชาศัพท์ว่า.......................

3. ถั่วอก      คำสุภาพคือ........................................              8. เรือนพักในวัด ใช้ราชาศัพท์ว่า.......................

4. แตงโม   คำสุภาพคือ........................................               9. อยู่ประจำวัดใช้ราชาศัพท์ว่า.......................

5. มะม่วง   คำสุภพคือ..........................................               10. ซัก ใช้ราชาศัพท์ว่า..................................

 

 

 

 

 

 

14. ข้อ 11-20  เป็นคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์

11. รูปวาด ใช้คำราชาศัพท์ว่า...................................        12. กระจกส่องหน้า ใช้ราชาศัพท์.....................

13. ข้าว      ใช้คำราชาศัพท์ว่า...................................        14. ไอ                         ใช้ราชาศัพท์.....................

15. น้ำสำหรับกรวด ใช้คำราชาศัพท์ว่า.....................      16. บังสุกุล                 ใช้ราชาศัพท์.....................

17. ตรา      ใช้คำราชาศัพท์ว่า................................           18. ลงลายมือชื่อ       ใช้ราชาศัพท์.....................

19. ผู้รับใช้ชิมอาหาร ใช้คำราชาศัพท์ว่า....................20. ทักทาย      ใช้ราชาศัพท์.....................

 

15. จงหาความหมายของคำต่อไปนี้

1. เผยแพร่  หมายถึง............................................................................................................................

2. เผยแพร่             หมายถึง....................................................................................................................

3. เปลี่ยนแปลง    หมายถึง....................................................................................................................

4. ปรับปรุง            หมายถึง....................................................................................................................

5. เลขานุการ         หมายถึง....................................................................................................................

6. เลขาธิการ         หมายถึง....................................................................................................................

7. กวี                       หมายถึง...................................................................................................................

8. นักประพันธ์    หมายถึง...................................................................................................................

9 ปุถุชน                 หมายถึง...................................................................................................................

10. สาธุชน           หมายถึง...................................................................................................................

11. อรุณ หมายถึง...................................................................................................................

12. ปัจจุสมัย          หมายถึง...................................................................................................................

13. โมหะ              หมายถึง...................................................................................................................

14. โมโห               หมายถึง....................................................................................................................

15. คุณวุฒิ             หมายถึง....................................................................................................................

16. คุณสมบัติ        หมายถึง..................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

8. จงแยกคำสมาสและคำสนธิต่อไปนี้

ก. นิติ     กับ..............................................เป็น......................................อ่านว่า..............................

                กับ..............................................เป็น......................................อ่านว่า.................................

                กับ............................................. .เป็น.....................................อ่านว่า..................................

ข. ภูมิ      กับ..............................................เป็น......................................อ่านว่า...................................

                กับ............................................. เป็น..................................... อ่านว่า..................................

                กับ............................................. เป็น......................................อ่านว่า...................................

ค. สังฆ   กับ................................................เป็น....................................อ่านว่า..................................

                กับ................................................เป็น....................................อ่านว่า..................................

                กับ................................................เป็น................................... อ่านว่า..................................

ง. ...................................กับ วิธี             เป็น............................................อ่านว่า.........................................

  ...................................ง”                       เป็น............................................อ่านว่า.........................................

  ................................. “..........                เป็น............................................อ่านว่า.........................................

จ. ..................................กับ กรรม         เป็น............................................อ่านว่า.........................................

  ...................................”                         เป็น............................................อ่านว่า.........................................

 ...................................”                          เป็น............................................อ่านว่า.........................................

 

9. จงคัดพยัญชนะ ก-ฮ ด้วยลายมือเต็มบรรทัด

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 

 

 

 

วิชาภาษาไทย   (คำและพยางค์)                                                                                       ระดับชั้น.............

ชื่อ.......................................................................................................... เลขที่...................

 

แบบฝึกหัด

จงเขียนคำอ่าน และบอกจำนวนพยางค์ของคำต่อไปนี้

 

คำ

อ่านว่า

จำนวนพยางค์

1. อนุสรณ์

 

 

2. กิตติศัพท์

 

 

3. บรรพบุรุษ

 

 

4. อนุโมทนา

 

 

5. อากัปกิริยา

 

 

6. ประธานาธิบดี

 

 

7. ขะมักเขม้น

 

 

8. สมุหกลาโหม

 

 

9. พระราชบัญญัติ

 

 

10. คฤหบดี

 

 

11. rพฤหัสบดี

 

 

12.ยุติธรรม

 

 

13.พุทธศักราช

 

 

14.ดุษฎีบัณฑิต

 

 

15. พจนานุกรม

 

 

16. ราชสมบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำ

อ่านว่า

จำนวนพยางค์

17. อาสาฬหบูชา

 

 

18. สมรรถภาพ

 

 

19. จิตรลดารโหฐาน

 

 

20. พิพิธภัณฑสถาน-

      แห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาภาษาไทย   (คำและพยางค์)                                                                                       ระดับชั้น.............

ชื่อ.......................................................................................................... เลขที่...................

 

คำพ้องเสียง

จงเติมคำพ้องเสียง โดยใช้คำจากคำอ่านในวงเล็บท้ายข้อ

 1. ดาหวันถูกกักบริเวณ...........................เพราะไม่ยอมทำ  (เวน)
 2. เด็ก ๆ ชาวเวียง.........................นั่งดูฟุตบอลอยู่บนอัฒ..............................  (จัน)
 3. .................................ช้างกำลังใช้มือ...............................หาของน้ำ (ควาน)
 4. พระสงฆ์อุ้ม......................................ออกบิณฑ..................................ทุกเช้า  (บาด)
 5. ...............................การเมืองกำลังกล่าวคำปฏิญาณต่หน้าพระ..................................ในหลวง (พัก)
 6. อา...........................กำลังวิ.......................รายงานของนักเรียน (จาน)
 7. ..............................ปรีดาไม่ชอบรับของ................................จากใคร (กำ-นัน)
 8. ประชาสัม..........................กล่าวชื่นชมนางสาวไทยว่ามีผิว.............................ดี (พัน)
 9. ป้าช้อยเด็ด..................................พริกก่อนเอาไป..............................(คั่ว)
 10. สุชาติ......................................ใจ ว่าคู่.................................ของเขาเป็นคนดี (มั่น)
 11. เขาพบเหตุ...............................ตื่นเต้นที่เมือง.................................... (กาน)
 12. ป้าแจ่มทำแกง....................................ฟักทองเลี้ยงในงาน....................................พระ (บวด)
 13. พุกรองขีด..............................ให้วรรณนรีนั่งกราบเพื่อ................................ไหว้เจ้าที่ (เซ่น)
 14. หญิงมี...............................คนนั้น ขึ้นรถ..............................แรก (คัน)
 15. ทนายตั้ง...................................คำถามว่าทำไม................................จึงฟ้องจำเลย (โจด)
 16. ผล.....................................ของการ............................มีดคือทำให้มีดคม (ลับ)
 17. ศาลมีคำสั่งอนุ................................ให้ทา...........................เป็นผู้รับมรดก (ยาด)
 18. เจ้าหน้าที่กำลัง...................................ชื่อคนที่เกิดปี........................................... (ขาน)
 19. น้องยิ้มโชว์.................................ในขณะที่คุณแม่กำลัง...................................น้ำตาล (เคี่ยว)
 20. เมื่อสุดาเขียนหนังสือ.................................สุดท้ายเสร็จ ก็ใช้มือ......................น้ำล้างหน้าเพราะง่วงนอน (                        )

 

 

วิชาภาษาไทย   (คำกริยา)                                                                                                  ระดับชั้น.............

ชื่อ.......................................................................................................... เลขที่...................

 

 

แบบฝึกหัด

จงเขียนชนิดของคำกริยาของประโยคต่อไปนี้

อกรรมกริยา, สกรรมกริยา, วิกตรรถกริยา, กริยานุเคราะห์

 1. วันนี้คุณแม่หุงข้าวแฉะ                      .......................................................................................
 2. เมื่อวานนี้ฝนตกหนักมาก                  .........................................................................................
 3. คุณตาของอ้อมเคยโดดร่ม                  .........................................................................................
 4. น้องนอนหลับแต่หัวค่ำ                      .........................................................................................
 5. คุณแม่กำลังไปตลาด                           .........................................................................................
 6. คุณครูให้นักเรียนดูรูปภาพ               .........................................................................................
 7. มะลิไม่เหมือนกุหลาบ                        .........................................................................................
 8. ฝูงนกกะจอกบินสูงลิบ                       .........................................................................................
 9. สมชายตัวสูงเท่ากับอำนาจ                ........................................................................................
 10. เสือเป็นสัตว์ดุร้าย                                ........................................................................................
 11. คุณพ่อปิดโทรทัศน์ให้น้อง               ........................................................................................
 12. สรพงษ์ขับรถเร็วมาก                          .....................................................................................
 13. กระต่ายสีขาวกระโดดไกลมาก         .....................................................................................
 14. มาลีคงดูโทรทัศน์อยู่ในห้อง             ....................................................................................
 15. ผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ลายเหมือนเสื้อของน้อง ...........................................................................
 16. ลมพายุพัดแรงมาก                              ..................................................................................
 17. ส้มโอเดินเร็วมาก                 ...................................................................................
 18. ปิดเทอมนี้เขาจะไปเที่ยวทะเล          ...................................................................................
 19. พี่ฟุตบอลอยู่ในสนาม                         .....................................................................................
 20. ป้อมได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาของโรงเรียน ......................................................................

 

 

 

วิชาภาษาไทย   (รูป และเสียง วรรณยุกต์)                                                                     ระดับชั้น.............

ชื่อ.......................................................................................................... เลขที่...................

รูป และเสียงวรรณยุกต์ วรรณยุกต์ไทยมี 4 รูป 5 เสียง

                4 รูป   ได้แก่          …………………………………………………………………………………

                5 เสียง    ได้แก่      สามัญ     เอก    โท  ตรี  จัตวา

แบบฝึกหัด    จงบอกรูป และเสียงวรรณยุกต์ ของคำต่อไปนี้

คำ

รูปวรรณยุกต์

เสียงวรรณยุกต์

1. กว้าง

 

 

2. แตะ

 

 

3. โน้ต

 

 

4. ห้วย

 

 

5. เกี๊ยว

 

 

6. แปลก

 

 

7. คลุม

 

 

8. กวาง

 

 

9. แอ๋ว

 

 

10.  พลั้ง

 

 

11. หลง

 

 

12. เดี๋ยว

 

 

13. คลื่น

 

 

14. หวาย

 

 

15. เกิด

 

 

16. เหงื่อ

 

 

17. เที่ยว

 

 

18. กล้วย

 

 

19. โต๊ะ

 

 

20. ผ่อน

 

 

 

 

 

วิชาภาษาไทย   (เครื่องหมายวรรคตอน)                                                                       ระดับชั้น.............

ชื่อ.......................................................................................................... เลขที่...................

เครื่องหมายวรรคตอน

จงเขียนชื่อเครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง

 

 1. (                       )                      ...........................................................................................
 2. _________________        ...........................................................................................
 3. ฯลฯ                                        ...........................................................................................
 4. ..................................              ............................................................................................
 5. !                                              .............................................................................................
 6. ?                                              ............................................................................................
 7. “                                              ............................................................................................
 8. -                                              ..........................................................................................
 9. “                 “                           ............................................................................................
 10.       .                                         ............................................................................................
 11.   =                                           ............................................................................................
 12.     ,                                           .............................................................................................
 13.   ฯ                                           .............................................................................................

จงเติมชื่อเครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง

 1. เขียนคร่อมข้อความที่เป็นคำพูด หรือบทสนทนา      ........................................................
 2. เขียนเมื่อต้องการละข้อความส่วนใหญ่                           .........................................................
 3. เขียน แทนข้อความที่ละไว้ข้างบน                                   .............................................................

จงอ่านวัน เดือน ปี ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

 1. ๖                      ................................................................................................
 2. ๑๕๑                     ................................................................................................
 3. ๙                      ................................................................................................
 4. ๑๐๒                   ................................................................................................

วิชาภาษาไทย   (คำควบกล้ำ)                                                                            &