คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับธรรมชาติและพลังงานภาษาไทย ภูมิปัญญาทางภาษาไทยความสำคัญและประสิทธิภาพการเรียน ในการอ่าน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์สารในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานอาชีพ การเขียนเรียงความ ย่อความ อธิบายความ ชี้แจงรายงานการปฏิบัติงาน จดหมายที่จำเป็นต่องานอาชีพ การกรอกแบบฟอร์ม การพูดแสดงความคิดเห็น พูดสาธิต การศึกษาวรรณคดี วรรณกรรมพื้นฐานที่ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม และประยุกต์ใช้