มาตรฐานรายวิชา

มาตรฐานรายวิชา

1 อธิบายการใช้ประโยชน์ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การทำโครงงานวิทยาศาตร์

2 อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ

3 ป้องกันและหลีกเลียงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

4 สังเกตและอธิปรายสมบัติและองค์ประกอบของโครงสร้างอะตอม ธาตุ และตารางธาตุ

5 สังเกตและอภิปรายชนิดของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน