มาตรฐานรายวิชา

มาตรฐานรายวิชา

            1. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต  การเปลี่ยนรูปพลังงาน

            2. เข้าใจความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิต

            3. เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

            4. เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของจุลินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร  การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

            5. เข้าใจสมบัติของสารเคมีที่นำไปใช้ในงานแต่ละสาขาอาชีพ

            6. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ  และสารเคมีที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง

            7. ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

          8. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์