คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งพลังไฟฟ้า  การผลิตพลังงานไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าในบ้าน  อุปกรณ์ไฟฟ้า  หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านประเภทให้ความร้อน  แสงสว่าง  และพลังงานกล  เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน  พลังงานในการดำรงชีวิต  ระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายมนุษย์  พันธุกรรม  จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  การเป็นพิษของอาหาร  การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม  การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยการใช้ความร้อน  ความเย็น  สารเคมี  รังสี  การชะลอการสุกของผลไม้  การยืดอายุของดอกไม้  บรรจุภัณฑ์เพื่อการเก็บรักษาและการขนส่ง  สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในสำนักงาน