แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชา   ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ  รหัส ๓๐๐๐-๑๑๐๑    จำนวนชั่วโมง (หน่วยกิต)  ๓(๓)

ระดับ   ปวส.  ทุกสาขาวิชาชีพ                             รวมทฤษฎี/ปฏิบัติ ๕๔ ชั่วโมง/ภาคเรียน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดประสงค์รายวิชา

                ๑.  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง

                ๒.  เพื่อให้สามารถนำภาษาไทยไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารงานอาชีพและการดำเนินชีวิต

      ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                ๓.  เพื่อให้เห็นคุณค่า  ความงดงามของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย

 

มาตรฐานรายวิชา

                ๑.  เลือกใช้ภาษาไทยอย่างมีศิลปะ  ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส

                ๒.  วิเคราะห์และประเมินค่าสารที่ได้จากการฟัง  การดู  การอ่าน  และนำเสนอข้อมูลอย่าง

      มีระบบ

                ๓.  ใช้กระบวนการเขียน  การพูด  รูปแบบต่าง ๆ สื่อสารในงานอาชีพได้อย่างมี

                    ประสิทธิภาพ  และมีคุณธรรม

                ๔.  แยกแยะเนื้อหาสาระ  คติ  คุณธรรม  ค่านิยม  ที่ได้จากการศึกษาวรรณกรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และนำมาประยุกต์ใช้งานอาชีพและการดำเนินชีวิตได้

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษา  สื่อสารอย่างมีศิลปะ  ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  กาลเทศะ  บุคคล  และโอกาส  วิเคราะห์  ประเมินค่าสารจากการฟัง  การดู  การอ่าน  การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้  ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  การพูดที่ใช้งานอาชีพ  และในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม  การเขียนจดหมายที่จำเป็นต่องานอาชีพ  การใช้ภาษาไทยในการเขียนประชาสัมพันธ์  และเขียนโฆษณา  เขียนรายงาน  เขียนโครงการ  และบทร้อยกรองเพื่องานอาชีพ  ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และเกิดประโยชน์ในงานอาชีพและการดำเนินชีวิต

 

 

 

วิชา   ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ  รหัส ๓๐๐๐-๑๑๐๑    จำนวนชั่วโมง (หน่วยกิต)  ๓(๓)

สัปดาห์ที่

ชื่อบทเรียน/หัวข้อ

จำนวนชั่วโมง

ปฐมนิเทศ

-         ความสำคัญของรายวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ

-         คำอธิบายรายวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ

-         สาระการเรียนรู้รายวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ

-         ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

-         การวัดผลและประเมินผล

-         ทำความรู้จัก  และสร้างความคุ้นเคยกับผู้เรียน

            ๓

บทที่ ๑  ความรู้เกี่ยวกับคำและลักษณะคำที่ใช้ในภาษาไทย

-         ความรู้เรื่องคำ

-         ลักษณะที่สำคัญของภาษาไทย

-         ลักษณะคำที่ใช้ในภาษาไทย

บทที่ ๒  การเขียนและการอ่านคำที่ใช้ในภาษาไทย

-         การเขียนสะกดคำ

-         การอ่านคำไทย

-         ปัจจัยที่ช่วยให้เขียนคำได้ถูกต้อง

บทที่ ๓  การเรียบเรียงถ้อยคำ

-         กลุ่มคำ  หรือวลี

-         ประโยค

-         ย่อหน้า

-         สำนวนโวหาร

บทที่ ๔  การวิเคราะห์และสังเคราะห์สาร

-         การวิเคราะห์และวินิจสาร

-         การสังเคราะห์สาร

สัปดาห์ที่

ชื่อบทเรียน/หัวข้อ

จำนวนชั่วโมง

๖-๗

บทที่ ๕  การเขียนโครงการ

-         ความหมายและความสำคัญของโครงการ

-         กระบวนการของโครงการ

-         ประเภทของโครงการ

-         ส่วนประกอบของโครงการ

-         วิธีเขียนโครงการ

-         ลักษณะโครงการที่ดี

-         วิธีเขียนโครงการให้น่าอ่านและได้รับการอนุมัติ

๘-๙

บทที่ ๖ การพูดต่อที่ประชุมชน และการพูดในโอกาสต่าง ๆ

-         การพูดต่อที่ประชุมชน

-         การพูดในโอกาสต่าง ๆ

๑๐

บทที่ ๗  การเขียนรายงานเพื่อประโยชน์ในงานอาชีพ

-         รายงานทางธุรกิจ

-         รายงานทางวิชาการ

 

๑๑

บทที่ ๘  การเขียนรายงานการประชุม

-         ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม

-         การเขียนรายงานการประชุม

๑๒

บทที่ ๙  การเขียนจดหมายเพื่อประโยชน์ในงานอาชีพ

-         การเขียนจุดหมายกิจธุระ

-         การเขียนจดหมายธุรกิจ

-         การใช้ภาษาในการเขียนจดหมาย

-         มารยาทในการเขียนจดหมาย

สัปดาห์ที่

ชื่อบทเรียน/หัวข้อ

จำนวนชั่วโมง

๑๓

บทที่ ๑๐  การเขียนข้อความโฆษณา

-         ความหมายของการโฆษณา

-         องค์ประกอบของการโฆษณา

-         จุดมุ่งหมายและหลักการของโฆษณา

-         กลวิธีการโฆษณา

-         โครงสร้างของข้อความโฆษณา

-         ลักษณะข้อความโฆษณาที่ดี

๑๔

บทที่ ๑๑  การเขียนบทความและการจัดทำสูจิบัตร

-         การเขียนบทความ

-         การจัดทำสูจิบัตร

๑๕

บทที่ ๑๒ การเขียนบทร้อยกรอง

-         ความหมายของบทร้อยกรอง

-         ประเภทของบทร้อยกรอง

-         ลักษณะบังคับของบทร้อยกรอง

-         บทร้อยกรองที่นิยมใช้ในงานอาชีพ

-         การเขียนบทร้อยกรองเพื่อประโยชน์ในงานอาชีพ

-         การแต่งบทร้อยกรองและกลวิธีในการเขียนบทร้อยกรองให้ไพเราะ

 

๑๖-๑๗

บทที่ ๑๓ วรรณกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

-         วรรณกรรมพื้นบ้าน

-         ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-         การเล่นทายโจ๊กภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

            ๑๘        

สอบปลายภาคเรียน

รวม

๕๔