งานที่มอบหมาย (Assignments)


ให้นักศึกษา คลิกไปที่บทเรียนแต่ละบท  แล้วทำส่งในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน  2554.

Unit 1:  First Meeting 

Unit 2:  You and your company

Unit 3: Fixing an appointment


Note: For further information, please contact Mr. rangsee  Siripai at 
         081-864-9059