รายการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

สัปดาห์

หัวข้อ

หมายเหตุ

1

เกณฑ์การวัดผล

ทฤษฎีที่ 1 การป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับงานทางไฟฟ้านอกอาคารและระบบไฟฟ้า

เครื่องมือ

1.Test Lamp

2.คีมรวม

3.คัตเตอร์

4.ผ้า

 

2

ทฤษฎีที่ 2 อุปกรณ์และวิธีการปีนเสา

ใบงานที่ 1 การปีนเสา

3

ทฤษฎีที่ 3 ลูกถ้วยแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบ

ใบงานที่ 2 การติดตั้งลูกถ้วยแรงต่ำ

4

ทฤษฎีที่ 4 การใช้งานลูกถ้วยสำหรับการติดตั้งแบบต่างๆ

ใบงานที่ 3 การต่อสายไฟฟ้า

ใบงานที่ 4 การพันลูกถ้วยแบบหัวเสา

ใบงานที่ 5 การพันลูกถ้วยแบบระหว่างเสา

5

ทฤษฎีที่ 5 คอนสาย

ใบงานที่ 6 การติดตั้งคอนสาย

6

ทฤษฎีที่ 6 ลูกถ้วยแรงสูงและอุปกรณ์ประกอบ

ใบงานที่ 7 การติดตั้งลูกถ้วยแรงสูง

7

ทฤษฎีที่ 7 การถอนเสาไฟฟ้า

ใบงานที่ 8 การถอนเสา

8

ทฤษฎีที่ 8 การฝังเสาไฟฟ้า

ใบงานที่ 9 การฝังเสา

9

ทฤษฎีที่ 9 การติดตั้งสายยึดโยง (Guying)

ใบงานที่ 10 การติดตั้งสายยึดโยง

10

ทฤษฎีที่ 10 สายไฟฟ้าและการพาดสายไฟฟ้า

ใบงานที่ 11 การพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง

11

ทฤษฎีที่ 11 การต่อแยกสายไฟฟ้า (Junction Point)

ใบงานที่ 12 การต่อแยกสายไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง

12

ทฤษฎีที่ 12 Kilowatt-house Meter

ใบงานที่ 13 การติดตั้ง Kilowatt-house Meter

13

ทฤษฎีที่ 13 โคมไฟถนน

ใบงานที่ 14 การติดตั้งโคมไฟถนน

14

ทฤษฎีที่ 14 ระบบไฟฟ้าและการป้องกันระบบ

ใบงานที่ 15 การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและ Ground Systems

15

ใบงานที่ 16 Project Design

16

ใบงานที่ 17 Outdoor Project

17

ทดสอบปลายภาค