รายการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

สัปดาห์

หัวข้อ

หมายเหตุ

1

เกณฑ์การวัดผล
ทฤษฎีที่ 1 การป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับงานทางไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร

เครื่องมือ

1.Test Lamp

2.คีมตัด

3.คีมปากจิ้งจก

4.คีมรวม

5.ไขควงปากแบน

6.ไขควงปากแฉก

7.คัตเตอร์

8.ค้อนเดินสายไฟฟ้า

9.ตลับเมตร

10.ดินสอ

11.ผ้า

2

ทฤษฎีที่ 2 สายไฟฟ้า และอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
ใบงานที่ 1 การเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย แบบแนวดิ่ง
ใบงานที่ 2 การเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย แบบแนวระดับ

3

ทฤษฎีที่ 3 มาตรฐานเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
ใบงานที่ 3 การเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย แบบหักมุม
ใบงานที่ 4 การเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย แบบชิดผนัง ชิดเพดาน

4

ทฤษฎีที่ 4 เทคนิคการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
ใบงานที่ 5 การเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย แบบหลายสาย
ใบงานที่ 6 การเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย แบบต่อเติม

5

ใบงานที่ 7 การเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย แบบการตรวจสอบวงจร

6

ทฤษฎีที่ 5 ระบบควบคุม ระบบกำลังและมาตรฐานการติดตั้ง
ใบงานที่ 8 การเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย ระบบควบคุมและระบบกำลัง

7

ทฤษฎีที่ 6 หลอด Incandescent และมาตรฐานการติดตั้ง
ใบงานที่ 9 การเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายระบบแสงสว่าง (Incandescent)

8

ทฤษฎีที่ 7 หลอด Fluorescent และมาตรฐานการติดตั้ง
ใบงานที่ 10 การเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายระบบแสงสว่าง (Fluorescent)

9

ทฤษฎีที่ 8 Main Switch and Ground System ในอาคาร
ใบงานที่ 11 Consumer Board and Ground Systems

10

ทฤษฎีที่ 9 การป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับงานทางไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน
ทฤษฎีที่ 10 ท่อร้อยสาย อุปกรณ์และมาตรฐานการติดตั้ง

# ผ้า

11

ทฤษฎีที่ 11 งานท่อโลหะ
ใบงานที่ 12 งานท่อ EMT    1) EMT 90o    2) EMT OFF SET
ใบงานที่ 13 งานท่อ IMC    1) การทำเกลียวท่อ IMC

# ผ้า

12

ทฤษฎีที่ 12 งานท่ออโลหะ
ใบงานที่ 14 งานท่อ PVC    1) PVC 90o                 2) การขยายท่อ PVC
                                   3) การทำหนอนท่อ PVC  4) PVC OFF SET

เครื่องมือ

1.Test Lamp

2.คีมตัด

3.คีมปากจิ้งจก

4.คีมรวม

5.ไขควงปากแบน

6.ไขควงปากแฉก

7.คัตเตอร์

8.ตลับเมตร

9.ดินสอ

10.ผ้า

13

ทฤษฎีที่ 13 มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าในโรงงาน
ใบงานที่ 15 การติดตั้งไฟฟ้าในโรงงาน ระบบแสงสว่าง ระบบควบคุมและระบบกำลัง

14

ทฤษฎีที่ 14 MDB and Ground Systems ในโรงงาน
ใบงานที่ 16 การติดตั้ง MDB and Ground Systems

15

ใบงานที่ 17 Project Design

16

ใบงานที่ 18 Indoor Project

17

ทดสอบปลายภาค