โครงการสอน

โครงการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 4

รหัส   3000-1423  จำนวน  4 คาบ/สัปดาห์

 

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม-จริยธรรม

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ปฐมนิเทศ

2.ขอบเขตของเนื้อหาวิชา

   วิทยาศาสตร์ 4

3.แนวทางปฏิบัติ ,ข้อกำหนด

 ในระหว่างการเรียนการสอน

4.เกณฑ์การวัดผลและ

  ประเมินผลการเรียนรู้

5.ประเภทของโครงงาน

   วิทยาศาสตร์

6.ขั้นตอนการทำโครงงาน

    วิทยาศาสตร์

7.การเขียนรายงาน

   โครงงานวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

1.บอกขอบเขตของเนื้อหาวิชา

   วิทยาศาสตร์ได้

2.อธิบายแนวทางปฏิบัติระหว่าง

   การเรียนการสอน

3.บอกถึงเกณฑ์การวัดผล

   ประเมินผลการเรียนรู้

4.บอกประเภทของโครงงาน

   วิทยาศาสตร์ได้

5.บอกขั้นตอนในการทำโครงงาน

   วิทยาศาสตร์ได้

6.จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

   อย่างถูกต้อง

7.เขียนรายงานประกอบโครงงาน

  วิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง

การตรงต่อ-เวลา

การแต่งกาย

ความสามัคคี

ความ-รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม-จริยธรรม

2

1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า

5-8

1.ธรรมชาติของไฟฟ้า

2.ชนิดของไฟฟ้า

3.แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

4.การผลิตกระแสไฟฟ้า

5.การส่งกระแสไฟฟ้า

 

 

1.อธิบายการเกิดและธรรมชาติ

   ของกระแสไฟฟ้าได้

2.บอกชนิดของกระแสไฟฟ้าได้

3.บอกได้ว่ากระแสไฟฟ้าเกิด

   จากแหล่งใดบ้าง

4.อธิบายการเผลิตกระแสไฟฟ้า 

   จากระบบต่างๆได้

5.บอกหลักการในการส่งกระแส

   ไฟฟ้าได้

การตรงต่อ-เวลา

การแต่งกาย

ความ-สามัคคี

ความ-รับผิดชอบ

3

2

วงจร

ไฟฟ้าภายในบ้าน

9-12

1.ความหมายและส่วน 

   ประกอบของวงจรไฟฟ้า

2.การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า

3.วงจรไฟฟ้าภายในบ้าน

4.อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า

5.ความสิ้นเปลืองไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.บอกความหมายและส่วน

   ประกอบของวงจรไฟฟ้าได้

2.อธิบายการต่อตัวต้านทาน

   แบบอนุกรมและแบบขนานได้

3.บอกความแตกต่างระหว่าง

   สาย N และสาย L ได้

4.อธิบายชนิด  หน้าที่และ

   ประโยชน์ของสะพานไฟ ฟิวส์

   ปลั๊กไฟฟ้า และสวิตซ์ไฟฟ้าได้

5. คำนวณหาความสิ้นเปลืองไฟฟ้า

    ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรงต่อ-เวลา

การแต่งกาย

ความ-สามัคคี

ความ-รับผิดชอบ

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม-จริยธรรม

4

2

วงจร

ไฟฟ้าภายในบ้าน

13-16

1.การคิดค่าราคาไฟฟ้า

2.การประหยัดพลังงาน

   ไฟฟ้า

3.ความปลอดภัยในการ

  ใช้ไฟฟ้า

 

1.อธิบายวิธีคิดค่าราคาไฟฟ้าได้

2.คำนวณค่าราคาไฟฟ้าจาก

   ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ได้

3.บอกวิธีการประหยัดพลังงาน

   ไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละ

    ชนิดได้

4.บอกวิธีการป้องกันอันตรายจาก

   การใช้ไฟฟ้าได้

5.บอกวิธีการช่วยเหลือผู้ที่

   ได้รับอันตรายจากไฟฟ้าได้

การตรงต่อ-เวลา

การแต่งกาย

ความ-สามัคคี

ความ-รับผิดชอบ

5

3

เครื่องใช้ไฟฟ้าใน

บ้านและสำนัก

งาน

17-20

1.เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้

   แสงสว่าง

2.เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้

   พลังงานความร้อน

3.เครื่องทำความเย็น

 

1.อธิบายลักษณะและการ

   ทำงานของหลอดไส้ได้

2.อธิบายลักษณะและการทำงาน

   ของหลอดเรืองแสงได้

3.เปรียบเทียบประสิทธิภาพ

   ของหลอดมีไส้และหลอด

   ฟลูออเรสเซนต์ได้

4.บอกความเหมาะสมใน

   การใช้งานของหลอดแต่ละ

   ชนิดได้

5.บอกหลักการทำงานของ 

  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงาน

  ความร้อนได้

6.บอกหลักการทำงานของ

   เครื่องไมโครเวฟได้

7.บอกหลักการทำงานของ

   เครื่องทำความเย็นได้

 

การตรงต่อ-เวลา

การแต่งกาย

ความ-สามัคคี

ความ-รับผิดชอบ

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม-จริยธรรม

6

3

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและสำนัก

งาน

21-24

1.เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้

   พลังงานกล

2.เครื่องใช้ไฟฟ้าใน

   สำนักงาน

 

1.บอกส่วนประกอบสำคัญของ

   เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกลได้

2.อธิบายหลักการทำงานของ

    มอเตอร์ได้

3.ยกตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้

   พลังงานกลได้

4.ยกตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าใน

    สำนักงานได้

5.อธิบายลักษณะการทำงานของ

   โทรศัพท์ได้

6.บอกส่วนประกอบสำคัญของ

   คอมพิวเตอร์ได้

การตรงต่อ-เวลา

การแต่งกาย

ความ-สามัคคี

ความ-รับผิดชอบ

7

4

ระบบต่างๆของร่างกาย

25-28

1.ระบบหายใจ

2.ระบบย่อยอาหาร

3.ระบบหมุนเวียนโลหิต

 

1.บอกอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับ

   ระบบหายใจได้

2.อธิบายการทำงานของระบบ

   การหายใจได้

3.บอกอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับ

   ระบบย่อยอาหารได้

4.อธิบายการทำงานของระบบ

   การย่อยอาหารได้

5.บอกอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับ

   ระบบหมุนเวียนโลหิตได้

6.อธิบายการทำงานของระบบ

   หมุนเวียนโลหิตได้

 

 

 

 

การตรงต่อ-เวลา

การแต่งกาย

ความ-สามัคคี

ความ-รับผิดชอบ

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม-จริยธรรม

8

4

ระบบต่างๆของร่างกาย

29-32

1.ระบบขับถ่าย

2.ระบบโครงกระดูก

3.ระบบกล้ามเนื้อ

4.ระบบห่อหุ้มร่างกาย

 

7.บอกอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับ

   ระบบห่อหุ้มร่างกายได้

8.อธิบายการทำงานของระบบ

   ห่อหุ้มร่างกายได้

การตรงต่อ-เวลา

การแต่งกาย

ความ-สามัคคี

รับผิดชอบ

9

4

ระบบต่างๆของร่างกาย

33-36

1.ระบบประสาท

2.ระบบต่อมไร้ท่อ

3.ระบบสืบพันธุ์

 

1.บอกอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับ

   ระบบประสาทได้

2.อธิบายการทำงานของระบบ

   ประสาทได้

3.บอกอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับ

   ระบบต่อมไร้ท่อได้

4.อธิบายการทำงานของระบบ

   ต่อมไร้ท่อได้

5.บอกอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับ

   ระบบสืบพันธุ์ได้

6.อธิบายการทำงานของระบบ

  สืบพันธุ์ได้

การตรงต่อ-เวลา

การแต่งกาย

ความ-สามัคคี

ความ-รับผิดชอบ

10

5

พันธุ

กรรม

37-40

1.ลักษณะทางพันธุกรรม

2.การถ่ายทอดทาง

   พันธุกรรม

 

1.อธิบายความหมายของลักษณะ

   ทางพันธุกรรมได้

2.อธิบายความผันแปรของลักษณะ

   ทางพันธุกรรมได้

3.บอกชื่อบิดาแห่งพันธุศ่าสตร์ได้

4.อธิบายการถ่ายทอดและการ

   ควบคุมลักษณะต่างๆทาง

   พันธุกรรมได้

5.บอกความแตกต่างระหว่างยีน 

   เด่นและยีนด้อยได้

การตรงต่อ-เวลา

การแต่งกาย

ความ-สามัคคี

ความ-รับผิดชอบ

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม-จริยธรรม

11

5

พันธุ

กรรม

41-44

1.โครโมโซม

2.พันธุวิศวกรรม

 

1.อธิบายความหมายของโครโมโซม

   ได้

2.อธิบายผลที่เกิดจากความผิดปกติ

   ของโครโมโซมได้

3.อธิบายความหมายและสาเหตุ

   ของการเกิดมิวเทชันได้

4.อธิบายความหมายและหลักการ

   พื้นฐานของโคลนนิงได้

5.อธิบายความหมายของจีเอ็มโอได้

 

การตรงต่อ-เวลา

การแต่งกาย

ความ-สามัคคี

ความ-รับผิดชอบ

12

6

จุลินทรีย์

45-48

1.อาณาจักรจุลินทรีย์

2.การจำแนกประเภทของ

   จุลินทรีย์

 

1.อธิบายความหมายของจุลินทรีย์

   ได้

2.จำแนกประเภทของจุลินทรีย์ตาม

   ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของ

   เซลล์ได้

3.เปรียบเทียบความแตกต่าง

   ระหว่างจุลินทรีย์จำพวก

   โพรแคริโอตกับยูแคริโอตได้

4.ยกตัวอย่างจุลินทรีย์จำพวก

   โพรแคริโอตและยูแคริโอตได้

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรงต่อ-เวลา

การแต่งกาย

ความ-สามัคคี

ความ-รับผิดชอบ

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม-จริยธรรม

13

6

จุลินทรีย์

49-52

1.แบคทีเรีย

2.ฟังใจ

3.โพรโทซัว

4.ไวรัส

5.เอดส์

 

 

1.อธิบายลักษณะสำคัญ ประโยชน์

   และโทษของแบคทีเรียได้

2.อธิบายลักษณะสำคัญ ประโยชน์

   และโทษของฟังใจได้   

3.อธิบายลักษณะสำคัญ และโทษ

   ของโพรโทซัวได้

4.อธิบายลักษณะสำคัญ และโทษ

   ของไวรัสได้

5.อธิบายลักษณะสำคัญ และโทษ

   ของเอดส์ได้

 

การตรงต่อ-เวลา

การแต่งกาย

ความสามัคคี

ความ-รับผิดชอบ

14

6

จุลินทรีย์

53-56

1.การควบคุมจุลินทรีย์

2.ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์

 

1.อธิบายวิธีการควบคุมจุลินทรีย์ได้

2.บอกกลไกหรือวิธีการทำลาย

   จุลินทรีย์ได้    

3.อธิบายการควบคุมจุลินทรีย์โดย

   วิธีการทางฟิสิกส์ได้

4.ยกตัวอย่างสารเคมีที่ใช้ในการ

   ควบคุมจุลินทรีย์ได้

5.ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้

   จากการหมักด้วยจุลินทรีย์ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรงต่อ-เวลา

การแต่งกาย

ความสามัคคี

ความ-รับผิดชอบ

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม-จริยธรรม

15

7

สารเคมีในชีวิต ประจำ

วัน

57-60

1.สารทำความสะอาด

2.เครื่องสำอาง

3.ยารักษาโรค

 

1.บอกสารตั้งต้นในการผลิตสบู่ได้

2.เปรียบเทียบความแตกต่าง

   ระหว่างสบู่กับผงซักฟอกได้

3.อธิบายกลไกในการทำความ

    สะอาดของสารซักล้างได้

4.ยกตัวอย่างสารเคมีในชีวิต 

   ประจำวันและบอกประโยชน์ของ

   สารชนิดนั้นๆได้

5.จำแนกประเภทของยารักษาโรค

   ได้

6.บอกหลักของวิธีใช้ยาที่ถูกต้องได้

 

การตรงต่อ-เวลา

การแต่งกาย

ความสามัคคี

ความ-รับผิดชอบ

16

7

สารเคมีในประจำ

วัน

61-64

สารเสพติด

           

1.อธิบายความหมายของสาร

   เสพติดได้

2.จำแนกประเภทสารเสพติดและ

   ยกตัวอย่างสารเสพติดแต่ละชนิด

   ได้

3.อธิบายกลไกของการติด

   สารเสพติดของร่างกายได้

4.บอกโทษของสารเสพติดที่มีต่อ

   ร่างกายได้

 

การตรงต่อ-เวลา

การแต่งกาย

ความสามัคคี

ความ-รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม-จริยธรรม

17

-

65-68

การแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

1.สามารถจัดทำโครงงาน

   วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องตาม

   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2.แสดงออกถึงความริเริ่ม 

   สร้างสรรค์

3.เขียนรายงานโครงงาน

   วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

4.สามารถแสดงผลงานโครงงาน

   วิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง

 

การตรงต่อ-เวลา

การแต่งกาย

ความ-สามัคคี

ความ-รับผิดชอบ

18

-

69-72

สอบปลายภาคเรียน

สัปดาห์สอบปลายภาคเรียน