คำอธิบายรายวิชา

3106-2002 เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง 2 (2)

(CONSTRUCTION MACHINERY)

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้เข้าใจ หลักการ ประเภทชนิดและสมรรถนะในการทำงานของเครื่องจักรกล

2. เพื่อให้สามารถเลือกใช้เครื่องจักรกล การบำรุงรักษา การวางแผนการใช้งานเครื่องจักรกล

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบ และปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลก่อสร้าง

มาตรฐานรายวิชา

1. จัดทำแผนงานการใช้งานเครื่องจักรกล การซ่อมแซม บำรุงชิ้นส่วนอะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง หล่อ

ลื่น

2. วิเคราะห์ต้นทุนการได้มา จัดหา ค่าเสื่อมราคา อายุการใช้งาน การทดแทนและการจำหน่าย

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการ และปฏิบัติ การจัดทำแผนงาน การวิเคราะห์ต้นทุน ค่าเสื่อมราคา อายุการใช้งาน

การจัดหาทดแทนและจำหน่าย การซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง หล่อลื่น