จุดประสงค์รายวิชา

2100-1303 ฝึกฝีมืองานไม้                                                                        3 (6)

จุดประสงค์รายวิชา

     1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการเกี่ยวกับการลับ ปรับ แต่ง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องมืองาน

ไม้ งานวัด ร่างแบบ ไส เจาะ เพลาะ ตัดไม้

     2. เพื่อให้สามารถลับ ปรับ แต่ง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องมืองานไม้ งานวัด ร่างแบบ ไส

เจาะ เพลาะ ตัด ประกอบ และตกแต่งชิ้นงานไม้

     3. เพื่อให้มีกิจนิสัย ในการทำงาน มีวินัย มีความคิดสร้างสรรค์ รักษาความปลอดภัย และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มาตรฐานรายวิชา

     1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นในการทำงานไม้ การใช้ บำรุงรักษา เครื่องมืองานไม้

     2. ลับ ปรับ แต่ง บำรุงรักษา ซ่อมเครื่องมืองานไม้ วัด ร่างแบบ ไส เจาะ เพลาะ ตัด ประกอบ

และตกแต่งชิ้นงานไม้

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการ ลับ ปรับ แต่ง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องมือช่างไม้ งานวัด ร่าง

แบบ ไส ตัด เจาะ ประกอบและตกแต่งชิ้นงาน