จุดประสงค์รายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา

1 เข้าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โครงงานวิทยาศาสตร์

2 เข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ

3 เข้าใจสมบัติและองค์ประกอบของโครงสร้างอะตอม ธาตุ และตารางธาตุ

4 เข้าใจชนิดของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน

5 นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ และชีวิตประจำวัน