มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจหลักการและ คุณสมบัติของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจรแบบต่าง ๆ
2. ใช้เครื่องมือและหรือโปรแกรมประกอบในการวิเคราะห์วงจร
3. ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ในวงจรแบบต่าง ๆ
4. ซ่อมและสร้างวงจรจุดชนวนหรือแหล่งจ่ายไฟ