โครงการสอนและโครงการวิดผลประเมินผล (Course outline and Assessment plan)

โครงการสอนและโครงการวัดผล
วิชา ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201) จำนวน 2 หน่วยกิต
ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 1 สาขา ทุกแผนกวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ____________________________________________________________________________ จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันและ การ ทำงาน
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรมสังคมของเจ้าของภาษาในบริบทที่พบ
3. เพื่อเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู้และใช้กลยุทธ์ในการเรียนเพื่อ พัฒนาทักษะทางภาษา

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวในชีวิตประจำวัน และการทำงานในสถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้องเหมาะสม ตามวัฒนธรรมสังคม
2. เลือกใช้สำนวนทางภาษาได้เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
3. ใช้กลยุทธ์ในการฟังและอ่านเพื่อทำความเข้าใจ บอกใจความสำคัญ รายละเอียด ถ่ายโอนข้อมูล จากเรื่อที่ฟังและอ่าน
4. เขียนบรรยาย เขียนบันทึก เขียนจดหมาย กรอกข้อมูล แบบฟอร์ม โดยใช้โครงสร้างทางภาษาที่ ถูกต้อง
5. บูรณาการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับการเรียนรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน บันทึกการเรียนรู้ การประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพิ่มพูนการใช้คำ และสำนวนในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพและการปฏิบัติงาน เข้าใจความเหมือน แตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณีและของเจ้าของภาษา ฝึกสนทนาในรูปแบบต่างๆ โดยใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์จำลองเป็นต้น

โครงการสอน
สัปดาห์ที่ 1: เนื้อหาการเรียนการสอน 
                Unit 1: First meeting:
                          -Greeting and self- introduction
                          -Talking about personal information
                          -Numbers 
                 Activities: - Listening comprehension 
                               - Pair work
                               - Demonstrate greetings and talking about personal information.
สัปดาห์ที่ 2: เUnit 2: You and your company -Companies and jobs -Talking about jobs -Telling time 3 - Listening comprehension - Pair work - Demonstrate a conversation on talking about jobs 3 Unit 3: Fixing an appointment -Making an appointment -Writing about dates 3 - Listening comprehension - Pair work practicing the conversation and saying dates. - Demonstrate a conversation on making an appointment. 4 -Final Examination 3 . การประเมินผล สอบย่อย, แบบฝึกหัด, กิจกรรมในชั้นเรียน 60 % สอบปลายภาค 30 % คุณธรรม จริยธรรม และ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10 % รวมทั้งสิ้น 100 % รายการเอกสาร / ตำราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน - Bernard, R. & Candy, J. (1993) Business Venture 1, OUP. สื่อการเรียนการสอน 1. Handouts 2. Audio CD / CD player เงื่อนไขของวิชา 1. นักศึกษาต้องเข้ามาพบอาจารย์เพื่อส่งงาน และร่วมทำกิจกรรม เพื่อเก็บคะแนน ตามกำหนดนัดทุกครั้ง 2. นักศึกษาที่มีความจำเป็นหรือเจ็บป่วยไม่สามารถมาพบอาจารย์ได้ ให้ส่งใบลาและเอกสารยืนยันอื่นๆประกอบ (ถ้ามี) แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 1. บทเรียนเกี่ยวกับการทักทายและแนะนำตัว 2. บทเรียนเกี่ยวกับงานอาชีพ และบริษัท 3. บทเรียนเกี่ยวกับการนัดหมาย การนัดหมาย http://courseware.rmutl.ac.th/courses/38/unit601.htm http://www.myenglishpages.com/site_php_files/communication-lesson- appointment.php Vdo youtube http://www.youtube.com/watch?v=KLayQyc-zfM&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=zmuRyKBn12w&feature=related 4. บทเรียนเกี่ยวกับการอ่านวัน เดือน ปี http://www.ipecp.ac.th/cgi-binn/webeng/unit3/date.html 5. บทเรียนเรื่อง การบอกเวลา http://www.dek-eng.com