คำอธิบายรายวิชา (Course description)

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติพัฒนาทักษะด้านการฟัง พุด อ่าน เขียน เพื่อการสือสารในชีวิตประจำวัน เพิ่มพูนการใช้คำ และสำนวนในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ และการปฏิบัติงาน เข้าใจความเหมื่อนและความแตกต่างกันของวัฒนะธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณี และของเจ้าของภาษา ฝึกการสนทนาในรูปแบบต่างๆโดยใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์จำลองเป็นต้น