จุดประสงค์รายวิชา

3115-2012 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                     3 (3)

(REINFORCED CONCRETE DESIGN)

จุดประสงค์รายวิชา

     1. เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อถูกแรงกระทำ

     2. เพื่อให้สามารถคำนวณออกแบบชิ้นส่วนของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีอีลาสติค

มาตรฐานรายวิชา

     1. เข้าใจหลักการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

     2. คำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ละชิ้นส่วน

     3. คำนวณออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งตัวอาคาร

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาหลักการในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำหนักที่กระทำต่อชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การคำนวณออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีต คาน เสา พื้น บันได ฐานราก โดยวิธีอีลาสติค การคำนวณออกแบบทั้งตัวอาคาร3. เพื่อให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก