แนวการเรียนการสอน

แนวการเรียนการสอน
1. กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน
-  อภิปรายกลุ่มย่อย – นำเสนอหน้าชั้นเรียน
-  การสวมบทบาทสมมติ
-  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
2. การศึกษาค้นคว้า – สืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
3. การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน