IDIN


คำอธิบายรายวิชา
3105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 (4)
(Electric Circuit Analysis)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์วงจรและโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน วัด ทดสอบ วงจรและโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลและเขียนรายงาน
4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าและผลตอบสนองต่อไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับของโครง
ข่ายไฟฟ้า
2. วัด ทดสอบ คุณลักษณะทางไฟฟ้าและผลตอบสนองต่อไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ของวง
จรตัวต้านทาน คาปาซิเตอร์ และอินดักเตอร์ วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า
3. วิเคราะห์ผลของการทดสอบ ผลตอบสนองต่อไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ของวงจร ตัว
ต้านทาน คาปาซิเตอร์ อินดักเตอร์ และวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ทฤษฎีโครงข่าย(Network
Theorems)ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ คุณลักษณะทางไฟฟ้าและผลตอบสนองต่อไฟฟ้ากระแสตรง
และกระแสสลับของวงจรตัวต้านทาน คาปาซิเตอร์ และอินดักเตอร์ วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า กำลังไฟฟ้ากระแส
สลับ วงจรเรโซแนนซ์ ฟิลเตอร์ พารามิเตอร์ของวงจรสองทางเข้าออก (Two-Port Parameters) ระบบไฟฟ้าโพลีเฟส วงจรทรานสฟอร์เมอร์ วงจรคับเปิล สัญญาณไฟฟ้าที่ไม่เป็นรูปคลื่นไซน์และฮาร์โมนิกส์

TATC KM2011 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.027030 sec.