หน่วยที่ 1 พื้นฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า

1. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า

2. เครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและ

ในโรงงาน