จุดประสงค์รายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา:
    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าจุลินทรีย์ในอาหาร 
การจัดการผลผลิตทาง การเกษตร ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสารเคมีใกล้ตัว

    2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและสารเคมี
ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา ทดลอง

    3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปประยุกต์
ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวันได้