คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์ แรง การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย แบบวงกลม แบบโพรเจกไตล์ สมการการเคลื่อนที่ของนิวตัน  โมเมนต์ และ  สมดุล งาน พลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน  กำลัง ประสิทธิภาพ คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์รายวิชา

   1 เข้าใจการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ ปริมาณ เวคเตอร์ การรวมเวคเตอร์ และการคูณเวคเตอร์

   2 เข้าใจระบบของแรง  ชนิดของแรง  การรวมแรง  การแยกแรง  การเกิดโมเมนต์ของแรง การสมดุลของแรง  งาน  พลังงาน  และกำลัง

   3 เข้าใจสมบัติและการเกิดของคลื่น คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแสง  และ คลื่นเสียง

   4 นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน

มาตรฐานรายวิชา

   1 ทดลอง  อภิปราย  การวัดปริมาณทางฟิสิกส์  ปริมาณเวคเตอร์  การรวมเวคเตอร์  และการคูณเวคเตอร์ 

   2 อธิบายระบบและชนิดของแรง

   3 ทดลองและคำนวณการรวมแรง  การแยกแรง  การเกิดโมเมนต์ของแรง  การสมดุลของแรง  งาน  พลังงาน  และกำลัง

   4 อธิบายสมบัติของคลื่นกล  และความสัมพันธ์ระหว่าง  ความถี่  ความยาวคลื่น  และอัตราเร็วของคลื่น

   5 อธิบายการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  รวมทั้งประโยชน์และอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า