คำอธิบายรายวิชา


คำอธิบายรายวิชา
          ปฏิบัติงานต่อวงจรกำลัง วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับแบบควบคุมด้วยมือ กึ่งอัตโนมัติ อัตโนมัติ การสตาร์ทแบบลดแรงดัน การต่อวงจรควบคุมความเร็วและการหยุดมอเตอร์แบบต่างๆ