วงจรไฟฟ้า 2 (2104-2103)

จุดประสงค์รายวิชา

                1. เพื่อให้มีความเข้าใจค่าทางไฟฟ้า ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

                2. เพื่อให้มีทักษะในการต่อ การวัด และหาค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

                3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน

มาตรฐานรายวิชา

               1. เข้าใจหลักการเกิดไฟฟ้ากระแสสลับ

               2. คำนวณค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

              3. ต่อวงจรวัดและทดสอบค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

คำอธิบายรายวิชา

                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเกิดไฟฟ้ากระแสสลับ ค่าต่างๆ ของรูปคลื่นไซน์ เฟสและเฟสเซอร์ไดอะแกรม ปริมาณเชิงซ้อน ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ และเพาเวอร์แฟกเตอร์