จุดประสงค์รายวิชา

3106-2013 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3 (3)

(TIMBER AND STEEL DESIGN)

จุดประสงค์รายวิชา

     1. เพื่อให้เข้าใจหลักการออกแบบคาน เสา และโครงสร้างไม้และเหล็ก

     2. เพื่อให้สามารถคำนวณ ออกแบบ กำหนดมาตรฐานในการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

     3. เพื่อให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

มาตรฐานรายวิชา

     1. เข้าใจหลักการออกแบบคาน เสา และโครงสร้างไม้

     2. ออกแบบองค์อาคารไม้ และอุปกรณ์สำหรับยึดรอยต่อไม้

     3. เข้าใจหลักการออกแบบโครงสร้างเหล็กรับแรงดึง แรงอัด

     4. ออกแบบคาน และเสาเหล็ก

     5. ออกแบบรอยต่อ แบบเชื่อม หมุดย้ำ และสลักเกลียว

     6. ออกแบบโครงข้อหมุน และโครงข้อแข็งเหล็ก

     7. ออกแบบคานเหล็กประกอบ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาคุณสมบัติของไม้ การออกแบบคาน เสา โครงสร้างไม้ อุปกรณ์สำหรับยัดรอยต่อไม้ คุณสมบัติเหล็กรูปพรรณ การออกแบบโครงสร้างเหล็กรับแรงดึง แรงอัด การออกแบบคานและเสาเหล็ก การออกแบบรอยต่อแบบเชื่อม หมุดย้ำ และสลักเกลียว การออกแบบโครงข้อหมุนและโครงข้อแข็งเหล็ก การออกแบบคานเหล็กประกอบ