วงจรไฟฟ้า 1 (2104-2102)

จุดประสงค์รายวิชา

                 1. เพื่อให้มีความเข้าใจกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรงพื้นฐาน

                 2. เพื่อให้มีทักษะในการต่อ การวัด และหาค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงพื้นฐาน

                 3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน

มาตรฐานรายวิชา

                  1. เข้าใจกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

                  2. คำนวณค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

                  3. ต่อวงจรวัดและทดสอบค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

คำอธิบายรายวิชา

                     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า วงจรความต้านทานแบบต่างๆวงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า การแปลงวงจรความต้านทานเดลตา-สตาร์ ดีเทอร์มิแนนท์เซลล์ไฟฟ้า กฏของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรบริดจ์ เมชเคอร์เรนต์