คำอธิบายรายวิชา

วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัส 3100-0106

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิก และระบบควบคุม
  2. เพื่อให้สามารถออกแบบติดตั้ง บำรุงรักษาระบบนิวแมติกส์ และระบบไฮดรอลิกเชิงกลและแบบไฟฟ้า
  3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับการทำงานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย        

  

 มาตรฐานรายวิชา

  1. เข้าใจหลักการทำงานของระบบนิวแมติกส์และการควบคุม
  2. ออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาระบบนิวแมติกส์เชิงกล
  3. ออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาระบบนิวแมติกส์เชิงกล
  4. เข้าใจหลักการทำงานของระบบไฮดรอลิกส์และการควบคุม
  5. ออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์เชิงกล
  6. ออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์แบบไฟฟ้า

 

คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบนิวส์แมติกส์หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์ เช่น ปั๊มลมวาล์ว อุปกรณ์ทำงานรวมทั้งระบบสุญญากาศ ฯลฯการเขียนผังวงจรนิวแมติกส์และการแสดงการเคลื่อนที่การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกส์แบบทำงานต่อเนื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลินอยด์วาล์ว การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกส์ควบคุมการทำงานด้วยรีเลย์ไฟฟ้าและโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์(พีแอลซี) การบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาของระบบนิวแมติก

 

               ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบไฮดรอลิกส์ หลักการทำงานของระบบไฮดรอลิกส์อุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิกส์ เช่น น้ำมันไฮดรอลิก ชุดต้นกำลัง วาล์ว และอุปกรณ์ทำงาน ฯลฯ การเขียนผังวงจรไฮดรอลิก  การออกแบบและเขียนวงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยรีเลย์ไฟฟ้าและโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์(พีแอลซี) การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบไฮดรอลิกส์