ชฟ.4/7-8

ใบงานที่ 4 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารแบบเปิดด้วยเข็มขัดรัดสาย  แบบวงจรหลายเส้น