คำอธิบายรายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา

                   1.     เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน การตรวจสภาพ การแก้ไขข้อขัดข้อง
                           ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
                   2.     เพื่อให้มีความสามารถตรวจสภาพ  บำรุงรักษา  แก้ไขข้อขัดข้อง  รวมทั้ง
                           ประมาณราคา ค่าบริการระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
                   3.     เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรงต่อเวลา
                           ประณีต รอบคอบและปลอดภัย

 

มาตรฐานรายวิชา

1.

เข้าใจหลักการทำงาน ลักษณะ โครงสร้างของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

2.

บำรุงรักษาระบบ

3.

ตรวจสภาพระบบ แก้ไขข้อขัดข้องระบบ

4.

ปรับแต่งเครื่องยนต์

 คำอธิบายรายวิชา

                         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
          การตรวจสภาพ  การบำรุงรักษา  การแก้ไขข้อขัดข้องและการปรับแต่งเครื่องยนต์ระบบ
          ฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการประมาณราคาค่าบริการ
เข้าใจหลักการทำงาน    ลักษณะ โครงสร้างของระบบฉีดเชื้เพลิง    อิเล็กทรอนิกส์