มาตรฐานรายวิชา

โครงการสอน และโครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

 คณะวิชาสามัญ 

ภาคเรียนที่ 1      ปีการศึกษา   2554

 

รหัสวิชา      2000-1235    ชื่อภาษาไทย      ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 1               

ชื่อภาษาอังกฤษ     English for the Workplace Plus I

จำนวนหน่วยกิต      1   จำนวนคาบ   2 คาบ / สัปดาห์        

วัน – เวลาที่นักศึกษาสามารถเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษา      วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

สถานที่ติดต่อ    ห้องพักครู อาคาร 6 โทร. 135               

ผู้สอน    นางสาวดาริน  กีฏามระ

 

จุดประสงค์รายวิชา

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในสถานประกอบการ
 2. เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 3. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู้และการเตรียมเข้าสู่การประกอบอาชีพ

 

มาตรฐานรายวิชา

 1. อ่านชื่อ ป้าย สัญลักษณ์ เครื่องหมายต่างๆ ที่อยู่ในสถานประกอบการ
 2. สอบถาม ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานประกอบการ ต้อนรับ ให้บริการบุคคลที่มาติดต่อ
 3. รวบรวมคำศัพท์เทคนิคที่ใช้ในสถานประกอบการ สำนวนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่างๆ
 4. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นกับลักษณะงานเหมาะสมกับระดับ
 5. บันทึก สรุปหลักฐานการเรียนรู้ จุดเด่น จุดด้อย ประเมินผลความก้าวหน้าของตน

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษา ปฏิบัติ การอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้ในสถานประกอบการ การอ่านชื่อสถานที่แผนกต่างๆ ตำแหน่งงาน ป้ายประกาศ เครื่องหมาย เอกสาร แผ่นผับต่างๆ สอบถาม ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน การต้อนรับผู้มาติดต่อ การรับโทรศัพท์ กรอกข้อมูลแบบฟอร์มในเอกสาร บันทึกการเรียนรู้ สรุปรวบรวมหลักฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประเมินผลความก้าวหน้าของตน

 

 

 

 

                                เนื้อหา / เค้าโครงรายวิชาและการวัดผลประเมินผล

 

สัปดาห์ที่

วัน / เดือน / ปี

รายการสอน

จำนวนชั่วโมง

วิธีสอน / กิจกรรม

1

16/05/54 - 20/05/54

Unit 1 Your life and work

2

Discussion /

Pair work

2

23/05/54 - 37/05/54

Unit 1 Your life and work

2

Role play / Presentation

3

30/05/54 - 3/06/54

Unit  2 Your environment

2

Discussion /

Pair work

4

6/06/54 - 10/06/54

Unit 2 Your environment

2

Role play / Presentation

5

13/06/54 - 17/06/54

Unit 3 Your equipment and machines

2

Discussion /

Pair work

6

20/06/54 - 24/06/54

Unit 3 Your equipment and machines

2

Role play / Presentation

7

27/06/54 - 1/07/54

Unit 4 Your customers

2

Discussion /

Pair work

8

4/07/54 - 8/06/54

Unit 4 Your customers

2

Role play / Presentation

9

11/070/54 - 15/06/54

Unit 5 Your time

2

Discussion /

Pair work

10

18/06/54 - 22/06/54

Unit 5 Your time

2

Role play / Presentation

11

25/07/54 - 29/06/54

Unit 6 Your supplies and resources

2

Discussion /

Pair work

12

1/08/54 - 5/08/54

Unit 6 Your supplies and resources

2

Role play / Presentation

13

8/08/54 - 12/08/54

Unit  7 Your relationships

2

Discussion /

Pair work

14

15/06/54 - 19/08/54

Unit  7 Your relationships

2

Role play / Presentation

15

22/08/54 - 26/08/54

Unit 8 Your health and safety

2

Discussion /

Pair work

16

29/08/54 - 2/09/54

Unit 8 Your health and safety

2

Role play / Presentation

17

5/09/54 - 9/09/54

Review

2

Discussion

18

12/09/54 - 16/09/54

Final Examination

1

Paper Test

 

 

 

โครงการวัดและประเมินผล

ภาคเรียนที่  : 1                                                                                                       ปีการศึกษา: 2554

วิชา : ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ                                                    รหัสวิชา: 2000-1235

ระดับชั้น : ปวช.                                                                                                    สาขาวิชา : ช่างอุตสาหกรรม

ผู้สอน :  นางสาวดาริน  กีฏามระ                                                                       แผนกวิชา: สามัญ

 

­

สัปดาห์ที่

วัน / เดือน / ปี

รายการสอน

คะแนน

วิธีวัดผล

1-2

16/05/54 - 27/05/54

Unit 1 Your life and work

-

-

 

3-4

30/05/54 - 10/06/54

Unit 2 Your environment

-

-

 

5-6

13/06/54 – 24/06/564

Unit 3 Your equipment and machines

30

- Paper Test 60 items

- Unit 1- 3

 

7-8

27/06/54 - 8/07/54

Unit 4  Your customers

-

 

 

9-10

11/07/54 - 22/08/54

Unit 5 Your time

-

 

 

11-12

25/08/54 - 5/08/54

Unit 6 Your supplies and resources

30

- Paper Test 60 items

- Unit  4 – 6

 

13-14

8/08/54  - 19/08/54

Unit 7 Your relationships

-

-

 

15-16

22/08/54 - 2/09/54

Unit 8 Your health and safety

-

 

17

5/09/54 - 9/09/54

Review

-

-

18

12/09/54 -16/09/54

Final Examination

30

- Paper Test 50 items

- Unit 7 - 8

 

 

 

วิธีการสอน / รูปแบบการสอน (Teaching techniques)

 1. บรรยาย (Description)
 2. บทบาทสมมุติ (Role play)
 3. การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion)

 

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน (Audio visual aids)

 1. English for Workplace Plus I Book
 2. Worksheet
 3. Cassette tape

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

 

รายการ

คะแนน

หมายเหตุ

การทดสอบความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาระหว่างเรียน

50

 

การทดสอบความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด

30

 

 

การสังเกตเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม

-         การเข้าเรียน

-         ความรับผิดชอบ

-         การตรงต่อเวลา

-         ความร่วมมือกับผู้อื่น

20

 

รวม

100

 

 

การประเมินผล

 

 

คะแนนดิบ (Scores)

ระดับคะแนน (Grades)

คะแนนทั้งหมดที่นำไปตัดเกรดโดยใช้เกณฑ์คะแนนมาตรฐาน

 

 

 

 

 

 

                   80 - 100

                   75 - 79

                   70 - 74

                   65 - 69

                   60 - 64

                   55 - 59

                   50 - 54

                    0 - 49

                        4

                        3.5

                        3

                        2.5

                        2

                        1.5

                        1

                        0

 

 

หนังสือ / เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน (Materials)

-         Joan Saslow and Tim Collins, English for Workplace Plus I, สำนักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

-         Bangkok Post Newspaper