มาตรฐานรายวิชา

มาตรฐานรายวิชา
1. รู้จักเลือกหาและรับข้อมูลข่าวสารทางเพศ จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้
2. บอกแนวทางการเริ่มต้นและสานต่อความสัมพันธ์ บนพื้นฐานของการศึษาเรียนรู้กันและกันได้
3. รู้วิธียุติความสัมพันธ์และจัดการกับอารมณ์ และความรู้สึกของตนเองได้
4. รู้จักการป้องกันและหาความช่วยเหลือ เมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศ
5. แสวงหาความช่วยเหลือ ขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ เพื่อหาทางเลือกก่อนตัดสินใจ