จุดประสงค์รายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา
                   1. เพื่อให้มีความเข้าใจพฤติกรรมของวงจรทรานเชียนต์

                  2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ อนุกรมฟูริเยร์และลาปลาซ ในการแก้ปัญหาทางไฟฟ้า

                  3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม